Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Oferty pracy

Postępowanie nr 26/2018

05-10-2018

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Jana Pawła II 9

25-025 Kielce 

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko od starszego referenta do głównego specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami

(umowa na czas określony – w celu zastępstwa)

Postępowanie nr 26/2018

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

1. Monitorowanie wydatków Oddziału związanych z refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

2. Weryfikacja i kontrola merytoryczna raportów statystycznych przekazywanych przez apteki i punkty apteczne.

3. Przygotowywanie informacji o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu EAN lub innego kodu odpowiadającemu kodowi EAN.

4. Przetwarzanie danych oraz przygotowywanie okresowych analiz, informacji, ocen, sprawozdań i zestawień dotyczących refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

5. Współpraca z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym w zakresie rozliczeń świadczeń udzielonych obywatelom innych państw członkowskich UE/EFTA oraz w zakresie rozliczania umów z aptekami.

6. Przygotowywanie materiałów do oceny merytorycznej, związanych z ustaleniem kwoty do zwrotu przysługującej z tytułu uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej świadczeń związanych z refundacją leków.

7. Współpraca z Działem Kontroli Świadczeniodawców, Aptek i Ordynacji Lekarskiej.

8. Przygotowywanie odpowiedzi/pism dotyczących korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej.

Wykształcenie: wyższe farmaceutyczne / technik farmaceutyczny.

Wymagania konieczne:

 • na stanowisko starszego referenta przy wykształceniu wyższym, staż pracy nie jest wymagany,
 • na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 1 rok stażu pracy,
 • na stanowisko specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 3-letni staż pracy,
 • na stanowisko starszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 4-letni staż pracy,
 • na stanowisko głównego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 5-letni staż pracy,
 • 3-letni staż pracy w aptece,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, bardzo dobra znajomość programów, w tym głównie pakietu MS Office, szczególnie MS Word oraz MS Excel,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1938 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1844),
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 62 z późn. zm.)
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność poprawnego redagowania pism.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2017 poz.1170 ze zm.);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Podanie danych osobowych przez kandydata, wynikających z przepisów prawa, jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak w przypadku przekazania, kandydat wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie dyplomów), kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczenia wystawione przez pracodawców) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/456/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ, w zakładce rekrutacja, w plikach do pobrania.

Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria Ogólna - pokój 10.

wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY z NUMEREM POSTĘPOWANIA w terminie do 19.10.2018 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 223

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Świętokrzyskiego OW NFZ).
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Podmiot publikujący: Świętokrzyski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Świętokrzyskiego OW NFZ
Publikujący informację: Mateusz Wcisło
Publikacja informacji: 05.10.2018 10:14
Aktualizacja informacji: 11.12.2018 13:07
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności