Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Oferty pracy

Postępowanie nr 27/2018

09-11-2018

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Jana Pawła II 9

25-025 Kielce 

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko od referenta do specjalisty

w Dziale Obsługi Świadczeniobiorców w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim

(umowa na czas określony – w celu zastępstwa)

 

Postępowanie nr 27/2018

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

1. Udzielanie świadczeniobiorcom, świadczeniodawcom, płatnikom składki i innym uprawnionym instytucjom, informacji z zakresu problematyki związanej z funkcjonowaniem systemu ubezpieczenia zdrowotnego w oparciu o obowiązujące przepisy.

2. Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do Oddziału i wysyłanej z Oddziału – w punkcie obsługi zlokalizowanym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

3. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Centralnego Wykazu Ubezpieczonych.

4. Przyjmowanie i rejestracja skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

5. Wydawanie świadczeniobiorcom Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

6. Przyjmowanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich rejestracja w systemie informatycznym.

7. Wydawanie kart zaopatrzenia comiesięcznego wyrobów medycznych i rejestracja tych kart w systemie informatycznym.

8. Obsługa rejestracji użytkowników Zintegrowanego Informatora Pacjenta: rejestracja wniosków o dostęp do ZIP, zakładanie kont użytkowników, wydawanie haseł, blokada i odblokowywanie kont.

9. Realizacja innych zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym lub zleconych przez przełożonych.

Wykształcenie: wyższe lub średnie.

Wymagania konieczne:

 • na stanowisko referenta przy wykształceniu wyższym lub średnim, staż pracy nie jest wymagany,
 • na stanowisko starszego referenta przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany, przy wykształceniu średnim wymagany jest 3-letni staż pracy,
 • na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 1 rok stażu pracy, przy wykształceniu średnim wymagany jest 4-letni staż pracy,
 • na stanowisko specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 3-letni staż pracy, przy wykształceniu średnim wymagany 5-letni staż pracy,
 • dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.),
 • umiejętność obsługi telefaksu, kserokopiarki, drukarki, komputera,
 • znajomość programów z pakietu MS Office (Word, Excel),
 • umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi.

Wymagania pożądane:

 • rzetelność, obowiązkowość,
 • komunikatywność,
 • umiejętność wykonywania pracy samodzielnie oraz w zespole,
 • odporność na stres.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2017 poz.1170 ze zm.);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Podanie danych osobowych przez kandydata, wynikających z przepisów prawa, jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak w przypadku przekazania, kandydat wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie dyplomów), kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczenia wystawione przez pracodawców) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/456/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ, w zakładce rekrutacja, w plikach do pobrania.

Zainteresowane osoby prosimy o:

· przesłanie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

· lub dostarczenie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria Ogólna - pokój 10.

wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY z NUMEREM POSTĘPOWANIA w terminie do 23.11.2018 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 223

Inne informacje:

· Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Świętokrzyskiego OW NFZ).

· Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

· Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

· Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Podmiot publikujący: Świętokrzyski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Świętokrzyskiego OW NFZ
Publikujący informację: Mateusz Wcisło
Publikacja informacji: 09.11.2018 10:59
Aktualizacja informacji: 01.02.2019 14:08
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności