Biuletyn Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych w 2022 r.

Informacja o możliwości składania wniosków

o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2022 r.

realizowanych przez jednostki samorządowe

 

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017 r., poz. 9), zwanego dalej rozporządzeniem, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej. 

Zgodnie z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2020, poz.1398 ze zm.) Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

 1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.
 2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu innej niż wymieniona w pkt 1.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy rozporządzenia, zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej.

Wniosek powinien być sporządzony według wskazań § 3 rozporządzenia oraz zawierać opis programu polityki zdrowotnej zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej
i raportu końcowego
z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U.2017 r., poz. 2476).

Wniosek winien zawierać:
1)    nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)    określenie Oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;
3)    wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
4)    określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
5)    określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
6)    harmonogram realizacji programu;
7)    planowane koszty realizacji programu;
8)    opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
9)    informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Zgodnie z art. 48 d ww. ustawy do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 r. poz. 1492 oraz z 2019 r. poz. 447 oraz z 2020 r. poz.322).

W celu uzyskania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego składa wniosek do Prezesa Funduszu.

Prezes Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję
o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Funduszu.

Przekazanie środków w ramach dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Prezesa Funduszu z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego zwraca Funduszowi środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, o których mowa w ust. 2, oraz tryb rozliczania przekazanych środków i zwrotu, o którym mowa w ust. 4, uwzględniając konieczność równego traktowania jednostek samorządu terytorialnego składających wnioski oraz efektywne rozliczanie tych środków.

 

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn lub przesłać pocztą na ww. adres.

 

Pliki do pobrania:

 1. Informacja z wykazem aktualnie obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących świadczeń gwarantowanych.

 

W IMIENIU PREZESA NFZ

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego

Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Andrzej Zakrzewski

Żródło: Zespół Profilaktyki Zdrowotnej

Zaproszenie dodatkowe do składania wniosków o dofinansowanie programów realizowanych w 2021 r.

Zaproszenie dodatkowe do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w 2021 r. z terenu woj. warmińsko-mazurskiego


Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28-12-2016 r. w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017.poz. 9), oraz w związku z art. 48d ustawy z dnia 27-08-2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1373 t.j. z późn. zm.)

PREZES NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA w imieniu którego działa Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w 2021 r.

 

Miejsce składania wniosków: Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn

Forma wniosku: postać papierowa, z dopiskiem na kopercie „program polityki zdrowotnej”,

Termin składania wniosków: do dnia 8 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Termin rozpatrywania wniosków: nie dłużej niż 2 miesiące od dnia upływu terminu ich złożenia.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten zakres przez Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.

Wniosek winien zawierać:
1)    nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)    określenie Oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;
3)    wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
4)    określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
5)    określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
6)    harmonogram realizacji programu;
7)    planowane koszty realizacji programu;
8)    opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
9)    informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Do wniosku należy dołączyć:
1)    pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
2)    pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11-09-2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 poz.2365 ze zm. oraz z 2019 r. poz.447).


Prezes Funduszu dokonuje oceny wniosku i załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Funduszu. Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Prezesa Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje w terminie 14 dni. Wniosek o ponowne rozpatrzenie składa się za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie.

Informacja dodatkowa:

Świadczenia realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej zaplanowanych  przez jednostkę samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że są świadczeniami gwarantowanymi, zgodnie z art. 48d ust. 1 ustawy o świadczeniach: Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d, w kwocie nieprzekraczającej:

 • 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;
 • 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 1.

Pliki  do pobrania:

 1. Informacja z wykazem aktualnie obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących świadczeń gwarantowanych.
 2. Wzór wniosku.

 

W IMIENIU PREZESA NFZ

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego

Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Andrzej Zakrzewski

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w 2021 r. z terenu woj. warmińsko-mazurskiego


Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28-12-2016 r. w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017.poz. 9), oraz w związku z art. 48d ustawy z dnia 27-08-2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1373 t.j. z późn. zm.)

DYREKTOR WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W OLSZTYNIE
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w 2021 r.

 

Miejsce składania wniosków: Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn

Forma wniosku: postać papierowa, z dopiskiem na kopercie „program polityki zdrowotnej”,

Termin składania wniosków: do dnia 1 września 2020 r.

Termin rozpatrywania wniosków: nie dłużej niż 2 miesiące od dnia upływu terminu ich złożenia.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten zakres przez Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.

Wniosek winien zawierać:
1)    nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)    określenie Oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;
3)    wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
4)    określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
5)    określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
6)    harmonogram realizacji programu;
7)    planowane koszty realizacji programu;
8)    opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
9)    informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Do wniosku należy dołączyć:
1)    pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
2)    pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11-09-2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 poz.2365 ze zm. oraz z 2019 r. poz.447).


Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku i załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu. Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje w terminie 14 dni.

Informacja dodatkowa:

Świadczenia realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej zaplanowanych  przez jednostkę samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że są świadczeniami gwarantowanymi, zgodnie z art. 48d ust. 1 ustawy o świadczeniach: Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d, w kwocie nieprzekraczającej:

 • 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;
 • 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 1.

Pliki  do pobrania:

 1. Informacja z wykazem aktualnie obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących świadczeń gwarantowanych.
 2. Wzór wniosku.

 

 

                                                                                                                                              Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego

                                                                                                                                               Oddziału Wojewódzkiego NFZ

                                                                                                                                                        Andrzej Zakrzewski

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r.
z terenu woj. warmińsko-mazurskiego

 

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28-12-2016 r. w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017 poz. 9), oraz w związku z art. 48d ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2018 poz.1510 ze zm.).

 

DYREKTOR WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W OLSZTYNIE 
informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków: Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Żołnierska 16,
10-561 Olsztyn
Forma wniosku: postać papierowa, z dopiskiem na kopercie "program polityki zdrowotnej"
Termin składania wniosków: do dnia 1 września 2019 r.
Termin rozpatrywania wniosków: nie dłuzej niż 2 miesiące od dnia upływu terminu ich złożenia.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten zakres przez Warmińsko-Mazurski Oddział Wojdwódzki Narodowego Funduszu ZDrowai w Olsztynie.

Wniosek winien zawierać:

1)    nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)    określenie Oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;
3)    wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
4)    określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
5)    określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
6)    harmonogram realizacji programu;
7)    planowane koszty realizacji programu;
8)    opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
9)    informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

 1. Do wniosku dołącza się:
  1)    pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
  2)    pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11-09-2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 poz. 1492 ze zm.) 

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku i załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu. Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje w terminie 14 dni.

Informacja dodatkowa:

Świadczenia realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej zaplanowanych  przez jednostkę samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że są świadczeniami gwarantowanymi, zgodnie z art. 48d ust. 1 ustawy o świadczeniach: Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d, w kwocie nieprzekraczającej:

 1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;
 2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 1.

 

Dyrektor

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

w Olsztynie

Andrzej Zakrzewski

 

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28-12-2016 r. w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017.poz. 9), oraz w związku z art. 48d ustawy z dnia 27-08-2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2017.poz. 1938 ze zm.).

 

DYREKTOR WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W OLSZTYNIE

adres: 10-561 OLSZTYN ul. ŻOŁNIERSKA 16


informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2019

Termin składania wniosków do siedziby Oddziału do dnia 1 września 2018 r.
Termin rozpatrywania wniosków do dnia 31 października 2018 r.
Termin ogłoszenia listy zaakceptowanych wniosków wraz z kwotą dofinansowania do  dnia 14 listopada 2018 r.

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie winien być złożony w postaci papierowej do właściwego miejscowo Oddziału Funduszu (adres j. w), przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

I.     Wniosek zawiera:
1)    nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)    określenie Oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;
3)    wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
4)    określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
5)    określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
6)    harmonogram realizacji programu;
7)    planowane koszty realizacji programu;
8)    opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
9)    informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

 1. Do wniosku dołącza się:
  1)    pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
  2)    pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11-09-2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2017.2237 t.j.).

WZÓR WNIOSKU – do pobrania


Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu. Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje w terminie 14 dni.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Programy polityki zdrowotnej (PPZ) mogą opracowywać, realizować i finansować ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017.9), oraz w związku z art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 j.t. ze zm.), jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą ubiegać się o dofinansowanie programów ze środków publicznych będących w dyspozycji oddziałów wojewódzkich NFZ.

Aby uzyskać powyższe dofinansowanie,  JST składają wnioski  do właściwego oddziału funduszu zgodnie z zasadami określonymi w przytoczonym wyżej  rozporządzeniu MZ,  które następnie  są rozpatrywane przez komisję powołaną w Oddziale.  Fundusz Zdrowia może dofinansować  programy polityki zdrowotnej, które uzyskały:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji wydaną trybie art. 48a  ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej (…).,
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c, oraz zgodności z celami Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.poz.1916).

W  związku z zakończonym procesem rozpatrywania, wniosków o dofinasowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r., oraz w związku w zapisami § 5 ust. 2  rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej (…), Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie poniżej przedstawia listę zaakceptowanych wniosków.

 

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

Nazwa programu polityki zdrowotnej

Kwota dofinansowania

1

Gmina Gołdap

19-500 Gołdap; Plac Zwycięstwa 14

Program profilaktycznych  szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do mieszkańców Gminy Gołdap w latach 2017-2020.

73 248,00 zł

2

Gmina Olsztyn

10-101 Olsztyn; Plac Jana Pawła II

Program profilaktycznych  szczepień przeciwko zakażeniom  pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku z terenu Miasta Olsztyn.

36 160,00 zł

3

Gmina Miasto Ełk

19-300 Ełk;
Al. Marsz.
J. Piłsudskiego 4

Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dzieci urodzonych w 2015 r. zameldowanych na terenie Miasta Ełku, realizowany w 2018 r.

15 006,40 zł

4

Gmina Miasto Elbląg

82-300 Elbląg;
ul. Łączności 1

Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 r.  z terenu miasta Elbląga.

28 160,00 zł

5

Gmina Gietrzwałd

11-036 Gietrzwałd; ul. Olsztyńska 2

Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Gietrzwałd  na lata 2016-2018.

4 000,00 zł

6

Gmina Miejska Lubawa

14-260 Lubawa;
ul.Rzepnikowskiego 9A

Gminny program szczepień  profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.

10 147,20 zł

7

Gmina Miejska Kętrzyn

11-400 Kętrzyn;
ul. Wojska Polskiego 11

Gminny Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018.

28 080,00 zł

8

Gmina Nidzica

13-100 Nidzica; Plac Wolności 1

Profilaktyka nadwagi  i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020.

12 951,00 zł

źródło - Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28-12-2016 r. w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017.9), oraz w związku z art. 48d ustawy z dnia 27-08-2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 j.t. ze zm.).

DYREKTOR WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W OLSZTYNIE

adres: 10-561 OLSZTYN ul. ŻOŁNIERSKA 16


informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2017

Termin składania wniosków : 15 marca 2017r.
Termin rozpatrywania wniosków: 15 maja 2017r.
Termin ogłoszenia listy zaakceptowanych wniosków wraz z kwotą dofinansowania: 29 maja 2017r.

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie winien być złożony w postaci papierowej do właściwego miejscowo Oddziału Funduszu (adres j.w), przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

 1. Wniosek zawiera:
  1)    nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
  2)    określenie Oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;
  3)    wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
  4)    określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
  5)    określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
  6)    harmonogram realizacji programu;
  7)    planowane koszty realizacji programu;
  8)    opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
  9)    informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.
 2. Do wniosku dołącza się:
  1)    pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
  2)    pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu
  z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11-09-2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2015.1916 ze zm.).

WZÓR WNIOSKU – do pobrania


Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Uwaga! Termin składania wniosków na rok 2018 upływa z dn. 1 września 2017 r.

Podmiot publikujący: Warmińsko-Mazurski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Kuczko
Publikujący informację: Aleksandra Kuczko
Publikacja informacji: 16.07.2021 16:11
Aktualizacja informacji: 16.07.2021 16:11
Sprawdź historię zmian