Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 120/2018/DSOZ

29.11.2018
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 115/2018/DEF

06.11.2018
w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców

Zarządzenie Nr 114/2018/DSOZ

31.10.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

Zarządzenie Nr 113/2018/DGL

31.10.2018
uchylające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uruchomienia i realizacji Projektu budowy Platformy Informacji Analitycznej

Zarządzenie Nr 112/2018/DSOZ

26.10.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Zarządzenie Nr 111/2018/DWM

19.10.2018
w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    220