Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 71/2018/GPF

19-07-2018

ZARZĄDZENIE Nr 71/2018/GPF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 19 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014  r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) w § 10:

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Bezpośredni nadzór nad:

1) Departamentem Analiz i Strategii, Departamentem Spraw Świadczeniobiorców oraz Departamentem Informatyki wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Operacyjnych;

2) Departamentem do Spraw Służb Mundurowych, Departamentem Gospodarki Lekami oraz Departamentem Współpracy Międzynarodowej wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Służb Mundurowych.”,

- dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Departament Kontroli, w zakresie dotyczącym realizacji zadań o charakterze analitycznym, zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zastępcą Prezesa Funduszu do Spraw Operacyjnych”,

b) w § 13:

- uchyla się ust. 3,

- ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Obsługę sekretariatu Zastępcy Prezesa Funduszu do Spraw Operacyjnych zapewnia Departament Analiz i Strategii.”,

c) w § 18 po ust. 9 dodaje się ust 9a w brzmieniu:

„9a. Pisma, dokumenty, projekty umów i aktów prawnych, w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych, przedkładane są do zaopiniowania Inspektorowi Ochrony Danych.”,

d) w § 28 w ust. 2:

- uchyla się pkt 28, 29, 31-33, 35 i 36,

- dodaje się pkt 44 i 45 w brzmieniu:

„44) realizacja zadań mających na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych w Centrali, przewidzianych dla inspektora ochrony danych, z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami prawa krajowego;

45)  realizacja innych zadań i obowiązków mających na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych w Centrali.”;

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Kierujący komórkami organizacyjnymi, których dotyczą zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna

 


1) Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 30/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 42/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 55/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2015 r., zarządzeniem Nr 16/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 43/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 101/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2016 r., zarządzeniem Nr 108/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2016 r., zarządzeniem Nr 21/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 37/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 1/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 11/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 27/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 52/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 czerwca 2018 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 19.07.2018 00:00
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności