Aktualności

Aktualności Centrali

Dodatek covidowy: personel niemedyczny otrzyma jednorazowo 5 tysięcy złotych

Ważne!
02-12-2021

Od 1 grudnia 2021 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Nowelizacja polecenia Ministra Zdrowia dla NFZ wprowadza świadczenia jednorazowe, które otrzyma personel niemedyczny.

Minister Zdrowia, poleceniem z 30 listopada 2021 roku, zobowiązał Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przekazania placówkom medycznym środków na przyznanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Jednorazowe świadczenie dla personelu niemedycznego

Nowelizacja polecenia wprowadza specjalne, jednorazowe, świadczenie w związku z pracą z tzw. pacjentami covidowymi, które otrzyma personel niemedyczny, w tym pomocniczy. Chodzi o jednorazowe świadczenia1 w wysokości 5 tysięcy złotych brutto. Nowe regulacje weszły w życie 1 grudnia 2021 roku.

Według znowelizowanego polecenia prawo do jednorazowego dodatku covidowego mają osoby niewykonujące zawodów medycznych, które przez co najmniej 21 dni, w okresie od 1 czerwca 2021 do 30 listopada 2021 roku (kryteria poniżej muszą być spełnione łącznie):

  1. wykonywały czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
  2. na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego).

Świadczenie jednorazowe trafi do osób wymienionych wyżej, które na dzień zgłoszenia do otrzymania jednorazowego dodatku są zatrudnione w placówce medycznej lub w firmie wykonującej usługi na rzecz placówki medycznej, na podstawie:

  1. umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z tą placówką,
  2. umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z firmą wykonującą usługi na rzecz tej placówki,

w których — w ramach zatrudnienia — wykonywały czynności zawodowe w warunkach opisanych w punktach 1 i 2.

Kiedy będą wypłacane jednorazowe dodatki covidowe?

Oddziały Wojewódzkie NFZ otrzymają od placówek medycznych dane o liczbie personelu, który kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia jednorazowego oraz informacje o wysokości łącznej kwoty niezbędnej do wypłaty tego wynagrodzenia.

Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże placówkom medycznym należne środki w terminie 3 dni, pod warunkiem, że przesłane przez placówki dokumenty zostały prawidłowo sporządzone i nie będą wymagały korekty lub uzupełnienia. Czas potrzebny na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia zależy w największym stopniu od jakości i kompletności danych otrzymanych przez Fundusz z placówek medycznych.

Dodatki covidowe dla medyków na dotychczasowych zasadach

Nowelizacja polecenia Ministra Zdrowia nie wprowadza zmian w zasadach przyznawania i wypłacania dodatków covidowych dla personelu medycznego. Nadal aktualne są więc reguły obowiązujące od 1 listopada 2021 roku.

O szczegółach pisaliśmy w osobnym komunikacie (link poniżej).

Dodatki covidowe dla medyków: nowe zasady rozliczania

Dodatkowy termin na korekty informacji o dodatkach covidowych

Placówki medyczne, które do 15 listopada 2021 roku (za okres do 30 września 2021 roku) nie przekazały do NFZ korekt do informacji o:

  1. liczbie personelu medycznego, który kwalifikuje się do otrzymania dodatku
  2. i wysokości środków niezbędnych do wypłaty dodatku,

otrzymały dodatkowy czas na przekazanie tych danych.

Nowela polecenia Ministra Zdrowia z 30 listopada 2021 roku pozwala na sprawozdanie tych korekt w okresie od 1 do 15 grudnia 2021 roku.

Blisko 8,5 miliarda złotych na dodatki covidowe

Dotychczas NFZ przekazał placówkom medycznym niemal 8,5 miliarda złotych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia w związku z COVID-19, w tym:

  1. 8,27 miliarda złotych na dodatki miesięczne dla medyków
  2. ponad 223 miliony złotych na dodatki jednorazowe dla personelu niemedycznego.

Środki na dodatkowe wynagrodzenie, zarówno miesięczne jak i jednorazowe, pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada za przekazanie środków na sfinansowanie dodatków covidowych do placówek medycznych.


1 W formie jednorazowego świadczenia pieniężnego

Wszystkie aktualności