Aktualności

Aktualności Centrali

Dynamiczna taryfa - komunikat dla świadczeniodawców

30-12-2014

Komunikat dla świadczeniodawców dot. rozliczenia świadczeń z wykorzystaniem dynamicznej taryfy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2015 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuję, że od dnia 1 stycznia 2015 roku rozliczenie świadczeń z wykorzystaniem dynamicznej taryfy wyliczanej po stronie świadczeniodawcy będzie obowiązywało także w:

 • szybkiej terapii onkologicznej w POZ (świadczenia związane z wydawaniem kart DILO),
 • szybkiej terapii onkologicznej w AOS (świadczenia związane z przeprowadzeniem wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej),
 • chemioterapii dla degresywnej skali punktowej,
 • ambulatoryjnej opiece specjalistycznej dla świadczeń pierwszorazowych.

W celu prawidłowego rozliczenia w/w świadczeń w komunikacie SWIAD w atrybucie taryfa elementu nfz:dane-poz-rozl należyprzekazać odpowiednią wartość wyliczoną zgodnie z wytycznymi opisanymi w poszczególnych Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia tj.:

 • W POZ poprzez uwzględnienie wyliczonego przez NFZ na  odpowiedni miesiąc wskaźnika rozpoznawania nowotworów WRN, którego uśredniona wartość stanowić będzie podstawę do rozliczenia świadczenia porady lekarskiej związanej z wydaniem karty.
 • W AOS w celu rozliczenia wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej poprzez uwzględnienie warunku terminowości wynikającego z zarządzenia Prezesa NFZ tj. w przypadku spełnienia warunku terminowości w taryfie należy uwzględnić 100% wartości punktowej. W przypadku niespełnienia warunku terminowości taryfę należy skorygować do 70% wartości punktowej.
 • W AOS w celu rozliczenia  świadczenia specjalistycznego pierwszorazowego poprzez uwzględnienie warunków, w tym warunku terminowości wynikających z zarządzenia Prezesa NFZ tj. w przypadku spełnienia warunków w taryfie należy uwzględnić 110% wartości punktowej rozliczanego świadczenia.
 • W leczeniu szpitalnym w zakresie chemioterapii poprzez uwzględnienie w wyliczonej taryfie degresji wartości punktowej świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ tj. trzy pierwsze osobodni są punktowane wyżej, każdy czwarty i następny osobodzień udzielania świadczeń punktowany mniej.
W związku z późnym wejściem w życie rozporządzenia MZ w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych oraz koniecznością dostosowania zarówno systemów informatycznych NFZ jak i systemów informatycznych świadczeniodawców, sprawozdania za okres styczeń 2015 roku (dotyczące rozliczeń świadczeń związanych z użyciem ww. dynamicznej taryfy) będą mogły być przekazywane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów (OWU) od 1 lutego 2015 roku. Świadczenia przekazane wcześniej będą odrzucane przez system NFZ.

Opis algorytmu taryfikacji hospitalizacji związanych z chemioterapią

Produkty o kodach:

 • 5.08.05.0000171 - hospitalizacja onkologiczna związana z chemioterapią u dorosłych/zakwaterowanie
 • 5.08.05.0000174 - hospitalizacja hematoonkologicza u dzieci/zakwaterowanie
 • 5.08.05.0000170 - hospitalizacja hematologiczna u dorosłych/zakwaterowanie

Długość trwania hospitalizacji wyrażona w dniach zgodnie ze schematem OB.

Przykład

 • dla dnia przyjęcia 1.10.2015 i dnia wypisu 10.10.2015 długość hospitalizacji wynosić będzie 9 dni,
 • dla dnia przyjęcia 1.10.2015 i dnia wypisu 2.10.2015 długość hospitalizacji wynosić będzie 1 dzień,
Tabela 1.

Produkt

Liczba dni trwania hospitalizacji - początek przedziału

Liczba dni trwania hospitalizacji - koniec przedziału

Liczba punktów za dzień

5.08.05.0000170

1

3

12

5.08.05.0000170

4

 ...n

11

5.08.05.0000171

1

3

10

5.08.05.0000171

4

 ...n

9

5.08.05.0000174

1

3

16

5.08.05.0000174

4

 ...n

15

 

Dla każdego dnia hospitalizacji  należy wyznaczyć odpowiednią liczbę punktów, którą należy rozliczyć.

Zsumowane liczby punktów wyznaczone dla każdego dnia hospitalizacji stanowią wartość oczekiwaną taryfy jaką winien przekazać świadczeniodawca w pozycji rozliczeniowej.

Przykład

Dla produktu 5.08.05.0000170 wykazanego do rozliczenia w ramach hospitalizacji trwającej 7 dni, taryfa powinna mieć wartość:

Dzień

1

2

3

4

5

6

7

Liczba punktów

12

12

12

11

11

11

11

Wartość taryfy

80

 

Wszystkie aktualności