Aktualności

Aktualności Centrali

Finansowanie leczenia pacjentów z COVID-19 w szpitalach tradycyjnych i tymczasowych

Ważne!
16-11-2020

Przedstawiamy szczegóły dotyczące kosztów leczenia pacjentów z COVID-19 w szpitalach tradycyjnych i szpitalach tymczasowych.

Szpitale tradycyjne dzielimy na 4 typy, w zależności od poziomu zabezpieczenia covidowego:

 • I poziom: szpitale, w których utworzono tzw. łóżka buforowe, przeznaczone dla pacjentów z PODEJRZENIEM zakażenia koronawirusem
 • II poziom: szpitale, które zajmują się LECZENIEM CHORYCH NA COVID-19, czyli pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Obejmują opieką także pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem
 • III poziom: szpitale, do których trafia pacjent z COVID-19 (pozytywny wynik testu na koronawirusa), lecz głównym powodem jego hospitalizacji NIE JEST COVID-19
 • IV poziom: to szpitale hybrydowe, które łączą w sobie zadania np. szpitala II i III poziomu. Koordynują opiekę nad pacjentami z COVID-19 w każdym województwie.

 

SZPITALE TRADYCYJNE (I, II, III, IV POZIOM ZABEZPIECZENIA COVIDOWEGO)

OPŁATY ZA GOTOWOŚĆ

1. Szpitale I i II poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują opłatę za dobową gotowość do udzielania świadczeń medycznych, wyłącznie dla pacjentów podejrzanych i zakażonych koronawirusem. Mowa o placówkach, które musiały przekształcić np. jeden oddział do opieki wyłącznie nad pacjentami podejrzewanymi i zakażonymi koronawirusem.

Opłata za gotowość jest rekompensatą za utracone wpływy, które szpital uzyskałby z umowy z NFZ, lecząc pacjentów na tym oddziale w normalnym trybie, w czasie poza covidowym. Wysokość rekompensaty liczona jest względem wynagrodzenia za świadczenia wypłaconego tym szpitalom przez NFZ w styczniu i lutym 2020 r., czyli średniej z okresu przed pandemią.

Średnia to ponad 717 zł/dobę za łóżko.

Z kwoty rekompensaty wyłączone są koszty:

 • leków stosowanych w chemioterapii oraz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach programów lekowych,
 • środków finansowych przekazywanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy,
 • świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych na podstawie Ogólnych Warunków Umów.

2. Szpitale I, II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego za każde dodatkowe łóżko (niefinansowane wcześniej w ramach umowy z NFZ) otrzymują 100 zł/dobę za dostępności tego łóżka dla pacjentów podejrzewanych i zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

3. Ponadto placówki II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego dostają środki za dostępność do respiratora dla pacjentów podejrzewanych i zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Opłata wynosi 200 zł/dobę dostępności do każdego dodatkowego respiratora, który nie jest ujęty w dotychczasowej umowie szpitala z Funduszem.

4. Szpitale III poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują opłatę za gotowość do udzielania świadczeń medycznych pacjentów z COVID-19. Opłata wynosi 40 zł/dobę za każde łóżko, zarejestrowane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

OPŁATY ZA LECZENIE

5. Placówki I, II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują 185 zł za pobyt pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

6. Szpitale II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego za leczenie pacjenta z COVID-19, z uwzględnieniem poziomu jego saturacji otrzymają odpowiednio 330 zł/osobodzień w przypadku saturacji równiej lub wyższej niż 95% i 630 zł/osobodzień w przypadku saturacji poniżej 95%.

7. Za hospitalizację pacjentów chorych na COVID-19, którzy wymagają wentylacji mechanicznej poza oddziałem intensywnej terapii szpitale II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują 1 154 zł/osobodzień. W sytuacji, gdy pacjent z COVID-19 wymaga wentylacji mechanicznej na oddziale intensywnej terapii, wówczas szpitale II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują od 919 zł do 5 298 zł/osobodzień.

8. Placówki III i IV poziomu zabezpieczenia covidowego za hospitalizację pacjenta z COVID-19, który wymaga leczenia specjalistycznego, otrzymują środki za to leczenie na podstawie klasyfikacji JGP konkretnego świadczenia specjalistycznego.

WAŻNE:
 • Do środków za leczenie pacjentów z COVID-19 w jednostkach z poszczególnych poziomów zabezpieczenia covidowego, dodatkowo NALEŻY DOLICZYĆ OPŁATY ZA GOTOWOŚĆ.
 • W kosztach leczenia i w opłatach za gotowość NIE SĄ UWZGLĘDNIONE koszty dodatków do wynagrodzeń personelu medycznego. Stanowią one odrębną część kosztów, które pokrywa NFZ. Ich wysokość została wskazana w poleceniu Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ z 1 listopada 2020 r.

PRZECZYTAJ: Zmiany w dodatku covidowym dla medyków: jest wyższy i dostanie go dodatkowy personel

 

SZPITALE TYMCZASOWE

OPŁATY ZA GOTOWOŚĆ – na podstawie analizy AOTMiT*

1. Szpitale tymczasowe za dostępność łóżka dla pacjentów z COVID-19 otrzymują 822,43 zł/dobę.

2. Szpitale tymczasowe za dostępność jednego stanowiska umożliwiającego prowadzenie wentylacji mechanicznej pacjenta z COVID-19 otrzymają 3 773,70 zł/dobę.

3. Szpitale tymczasowe za gotowość do udzielania świadczeń w punkcie przyjęć otrzymują 18 299 zł/dobę.

 

OPŁATY ZA LECZENIE – na podstawie analizy AOTMiT

4. Za leczenie pacjenta z COVID-19 szpitale tymczasowe otrzymują 1 026,40 zł/osobodzień.

5. Za leczenie pacjenta z COVID-19, który wymaga wentylacji mechanicznej, otrzymują 4 321,14 zł/osobodzień.

WAŻNE:
 • W szpitalach tymczasowych opłaty za leczenie NIE ŁĄCZĄ SIĘ Z OPŁATAMI ZA DOSTĘPNOŚĆ (GOTOWOŚĆ).
 • Stawki za dostępność i leczenie pacjentów z COVID-19 w szpitalach tymczasowych UWZGLĘDNIAJĄ dodatkowe środki na wynagrodzenie personelu medycznego, które każdorazowo po zakończeniu miesiąca będą podlegały rozliczeniu z NFZ przez pomniejszenie wartości przekazywanych środków o dopłatę równą 100% w stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia danego pracownika lub o wysokość wynagrodzeń łącznie z dodatkami, wypłacanych przez wojewodę (w przypadku personelu skierowanego do pracy w szpitalu tymczasowym przez wojewodę).
 • Szpitale tymczasowe NIE OTRZYMUJĄ rekompensaty za utracone przychody [patrz pkt. 1, Szpitale tradycyjne – opłaty za gotowość]
 • Po pierwszym okresie funkcjonowania szpitali tymczasowych, AOTMiT raz jeszcze wyceni wysokość stawek za gotowość do leczenia i leczenie pacjentów z COVID-19 w szpitalach tymczasowych, na podstawie realnie poniesionych kosztów.

* Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Świadczenia medyczne, w tym transport sanitarny, udzielane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nie są finansowane ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki na ich pokrycie pochodzą z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia lub z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wszystkie aktualności