Aktualności

Aktualności Centrali

Format wymiany danych - wersja OCZS 3.0

11-07-2006

Informujemy, że dane za miesiąc sprawozdawczy sierpień 2006 roku przekazywane będą do NFZ według nowego formatu (wersja OCZS 3.0).

Od dnia 1 września 2006 roku (sprawozdania za sierpień) systemy OW NFZ będą bezwzględnie wymagały przekazywania danych tylko w nowym formacie OCZS 3.0, co oznacza, że raporty przekazane w starym formacie będą automatycznie odrzucane.

Dodatkowo informujemy, że Oddziały Wojewódzkie NFZ udostępnią odpowiednią aktualizację oprogramowania KS-SWD oraz Pakiet Świadczeniodawcy (PŚ) w terminie nie późniejszym niż 11 sierpnia 2006 roku, tak żeby raporty za miesiąc lipiec 2006 roku mogły być wygenerowane w starym formacie.

Uwaga: raporty, które wpłyną między 1 a 31 sierpnia za miesiąc sprawozdawczy lipiec w nowym formacie (OZCS 3.0) będą automatycznie odrzucane w całości.

Wraz z przekazaną aktualizacją, w przypadku prowadzenia w aplikacji rejestru oczekujących, co do poszczególnych OSÓB/numerów PESEL, aplikacja dokona przekodowania kolejek typu "A" i "S" na podstawie komórki organizacyjnej na kolejkę typu "K". W przypadku, gdy dana OSOBA/PESEL występuje równocześnie w kolejce typu A i S z tym samem kodem komórki organizacyjnej, nastąpi przekodowanie do jednej kolejki typu K oraz nastąpi sumowanie liczby oczekujących i uśrednienie czasu.
W przypadku świadczeniodawców nie wykorzystujących aplikacji KS-SWD/PŚ, należy przekodować istniejące kolejki we własnym zakresie według powyższych zasad.
Ponownie przypominamy, że istnieje możliwość korzystania z aplikacji własnych (bądź stworzonych przez niezależne firmy), które umożliwiają wygenerowanie pliku XML zgodnego z aktualnie obowiązującym formatem. Po wygenerowaniu takiego pliku należy bezwzględnie zaszyfrować go aplikacją udostępnianą przez NFZ o nazwie "Zakoduj.exe" (instrukcja obsługi aplikacji jest umieszczona w archiwum "Zakoduj.zip" wraz z aplikacją). Pliki nie zaszyfrowane będą automatycznie odrzucane przez systemy informatyczne OW NFZ.

Opis podstawowych zmian w formacie OCZS 3.0

Główną zmianą w komunikacie jest wykorzystanie dedykowanych zamkniętych słowników świadczeń. Zamiast kolejek typu "A" (ambulatoryjne), "S" (szpitalne) zostały wprowadzone dwa nowe typy kolejek:

 • "P" (procedury) i
 • "K" (komórki organizacyjne).

Dla kolejek typu "P" określono słownik 24 procedur i 22 programów terapeutycznych oraz świadczeń z zakresu chemioterapii, z którymi związane są długie okresy oczekiwania. Okres oczekiwania tych osób jest wyraźnie różny od okresów oczekiwania pozostałych osób, oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w tych samych oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych lub pracowniach diagnostycznych. Jest to związane z limitowaniem tych świadczeń i określaniem przez świadczeniodawców odległych terminów realizacji tych procedur. Aktualny słownik typu "P" będzie zawsze publikowany na stronie WWW NFZ.
Dla kolejek typu "K" ze słownika komórek organizacyjnych został wybrany podzbiór komórek organizacyjnych, które podlegają sprawozdawczości w kolejkach oczekujących. Aktualny słownik typu "K" będzie zawsze publikowany na stronie WWW NFZ.
Na poziomie sekcji "kolejka" zostało dodany nowy atrybut "status_kolejki", który przyjmuje trzy wartości: P - podmiana, S - sumowanie, U -usuwanie (opis wykorzystywania statusu opisany jest w zasadach generacji plików XML)
Dodatkowo zrezygnowano z kolejek typu "W" do czasu opracowania przez NFZ słownika świadczeń wysokospecjalistycznych.

Zasady generowania plików XML

 1. Dane generowane są zawsze na koniec miesiąca sprawozdawczego. Przykład: dane za miesiąc sierpień 2006 roku powinny zostać wygenerowane między 31 sierpniem a 10 dniem miesiąca września 2006 roku ze stanem danych na koniec miesiąca sierpnia, czyli 31.08.2006. Dodatkowo we wszystkich kolejkach atrybut "data_oceny" przyjmuje wtedy wartość 31.08.2006.
 2. Tworzony raport z listami oczekujących zawiera kompletną listę miejsc wykonywania (unikalnych wartości atrybutu "kod_tech_komorki") wynikającą z aktualnych umów zaimportowanych do danej instalacji systemu i obowiązujących w miesiącu, za który generowany jest raport. W przypadku braku osób oczekujących w poszczególnych miejscach wykonywania świadczeń kolejka musi być wykazywana z liczbą i średnim czasem oczekiwania równym "0".
 3. Tworzony raport z listami oczekujących zawiera tylko miejsca wykonywania świadczeń z komórkami organizacyjnymi, dla których mają być ewidencjonowane kolejki zgodnie z opublikowanym na stronie WWW NFZ słownikiem typu K.
 4. Domyślnie wszystkie kolejki powinny mieć ustawioną w atrybucie "status_kolejki" wartość "S" - sumowanie. Opcja ta pozwala na sumowanie kilku takich samych kolejek (z tym samem kluczem kolejki - sumowanie następuje po stronie OW NFZ poprzez dodawanie liczby osób oczekujących oraz uśrednianie czasu oczekiwania). Przypadek ten nie dotyczy sumowania dwóch takich samych kolejek przekazanych w różnych raportach, przy czym w jednym raporcie liczba i średni czas równał się zero, natomiast w innym miał wartości różne od zera.
 5. Gdy atrybut "status_kolejki" przyjmie wartość "P" - podmiana, oznacza to, że wybrana kolejka w systemie OW NFZ zostanie podmieniona/nadpisana.
 6. Gdy atrybut "status_kolejki" przyjmie wartość "U" - usunięcie, oznacza to, że wybrana kolejka w systemie OW NFZ zostanie usunięta.

Wszystkie powyższe zasady będą walidowane i weryfikowane na poziomie systemu OW NFZ. Niepoprawne raporty będą odrzucane w całości.

Sposób uzupełniania kolejek

Ustalono następujący sposób uzupełniania list oczekujących:

 1. w przypadku, gdy świadczeniobiorca oczekuję na procedurę ze słownika "P", należy wykazać go tylko i wyłącznie w typie kolejki "P",
 2. natomiast w przypadku, gdy świadczeniobiorca oczekuje na świadczenie, które nie znajduje się w słowniku "P", należy wykazać go w kolejce typu "K" w odpowiedniej komórce organizacyjnej.

Liczbę oczekujących osób i średni czas oczekiwania dla poszczególnych komórek organizacyjnych należy określać z wyłączeniem osób (i związanego z nimi średniego czasu oczekiwania) oczekujących na procedury typu "P", np.
W poradniach stomatologicznych odrębnie powinny zostać określone:

 • Liczba osób i średni czas oczekiwania na leczenie protetyczne,
 • Liczba osób i średni czas oczekiwania na leczenie ortodontyczne,
 • Liczba osób i średni czas oczekiwania pozostałych osób.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców
Dodany: 11.07.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.10.2006 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności