Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja

22-11-2006

Warszawa, 22 listopada 2006 r.

Pan
prof. dr hab. Zbigniew Religa
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze

W związku ze skierowanym do Pana Ministra pismem Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" z dniu 20 listopada 2006 r., pozwalam sobie przesłać wyjaśnienia dotyczące poruszanych w nim spraw, ponieważ znalazło się w nim wiele nieprawdziwych informacji, które mogą niepotrzebnie zaognić sytuację w śląskiej służbie zdrowia.

Nieprawdą jest, że Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie zamierza zapłacić za usługi zdrowotne ratujące życie i zdrowie pacjentów wykonane ponad limit świadczeń zakontraktowanych w umowie ze świadczeniodawcami. Wydatkowanie środków publicznych powinno jednak być przeanalizowane z punktu widzenia gospodarności oraz celowości. Zdarza się przecież, że usługi zdrowotne realizowane są w sposób nieprawidłowy. Sfinansowanie takich usług byłoby niesłuszne. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia aktualnie prowadzi renegocjacje szeregu umów, w których przyczyny nadwykonań nie budzą wątpliwości.

Odnosząc się do sformułowania, że: "pieniądze na podwyżki płac nie pochodzą ze świadczeń zdrowotnych" wyjaśniam, iż środki finansowe, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia pochodzą w znakomitej większości ze składek na ubezpieczenia zdrowotne. Z tych środków NFZ sfinansować musi wszystkie swoje wydatki, w tym także na podwyżki płac przewidziane ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Zagwarantowane przez ustawodawcę: "pieniądze na wzrost wynagrodzeń w IV kwartale 2006 r. oraz na rok 2007", pochodzą właśnie z tych środków.

Nieprawdą jest, że jakiekolwiek pieniądze, którymi dysponuje Śląski Oddział Wojewódzki NFZ będą oddawane do centrali. To, że środki pozostaną w dyspozycji śląskiego oddziału nawet wtedy, gdy w całości nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku, jest zagwarantowane ustawowo.
Nieprawdą jest, że prowadzona polityka trudnego pieniądza, wydatkowanego w sposób gospodarny, ma na celu sfinansowanie: "pomysłu wprowadzenia elektronicznej (chipowej) karty ubezpieczenia zdrowotnego". Przewidziane ustawą dostarczenie ubezpieczonym karty ubezpieczenia zdrowotnego połączone z realizacją projektu RUM będzie sfinansowane z przyszłych wpływów.

Nieprawdą jest, że decyzją Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia została zablokowana kwota 60 mln zł. Przejściowa blokada dotyczyła sumy 17 mln zł, która w całości została uruchomiona i jest przekazywana świadczeniodawcom. W tym kontekście żądanie natychmiastowego uruchomienia środków jest chybione.

Tak duże nagromadzenie nieprawdziwych informacji w piśmie przesłanym do Pana Ministra rodzić może podejrzenie, że jedynym celem jego wystosowania było podgrzanie atmosfery w środowisku służby zdrowia i rozbudzenie w nim niepokojów. Pismo nie przedstawia prawie żadnych problemów, które należałoby rozwiązać.

Z poważaniem

Andrzej Sośnierz


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 22.11.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 22.12.2006 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności