Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja

30-10-2007

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż z uwagi na  nowelizację ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), art. 46 ust. 1 otrzymał nowe brzmienie:

"Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami "Rp" lub "Rpz", dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."

Jak wynika z powyższego, art. 46 ust. 1 rozszerzył krąg osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oznaczone symbolami "Rp" lub "Rpz", dopuszczone do obrotu na terytorium RP o wdowy i wdowców po osobach represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej, a także małżonków osób represjonowanych, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu.

Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia wyślą informację o powyższej zmianie do wszystkich Świadczeniobiorców, w stosunku do  których Narodowy Fundusz Zdrowia wydał decyzje administracyjne w przedmiotowym zakresie.


źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców
Dodany: 30.10.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 30.10.2007 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności