Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja

07-02-2011

Dodatkowe dane rejestrowane w związku z cyklem leczenia, w ramach którego udzielono kilku świadczeń.

 W ramach dostosowania parametrów systemowych opartych na Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w  Zarządzeniu Nr  59 , a następnie w 73/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 r.  w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)  został wprowadzony nowy atrybut sprawozdawczy dla cykli leczenia (wyróżnik: C).  
Zgodnie z definicją cyklu zawartą w ww. rozporządzeniu są to świadczenia udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym w warunkach domowych, z intencją wykonania określonego zestawu procedur medycznych w określonym czasie. Wprowadzenie parametru ma umożliwić grupowanie świadczeń udzielanych na rzecz jednego Świadczeniobiorcy, realizowanych w ramach jednego cyklu/procesu leczenia. Służy do tego identyfikator, jednoznaczny w ramach  instalacji Świadczeniodawcy i danego elementu (tu: cyklu). Wymagany jest dla świadczeń, których realizacja zgodnie z zapisami odnośnych zarządzeń odbywa się w ramach cyklu leczenia. Dla świadczeń udzielonych danemu Pacjentowi w ramach jednego cyklu leczenia przypisuje się ten sam identyfikator, w formacie  zdefiniowanym w ww. Zarządzeniu.

Informujemy, że w ramach centralnych walidacji jest prowadzona bieżąca kontrola przekazywania dodatkowych informacji o cyklu:

51201004 - Sprawdzenie wymagalności podania dodatkowych danych rejestrowanych w związku z cyklem, w ramach którego udzielono świadczenie.


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 7.02.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 7.04.2011 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności