Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja

28-04-2004

Pełnomocnictwa udzielone dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia przez Prezesa oraz Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia umocowani są do dokonywania następujących czynności wchodzących w zakres działania oddziału:

1) dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności do:
a)powoływania komisji konkursowych,
b)podejmowania decyzji o wyborze trybu postępowania,
c)ogłaszania o postępowaniu w trybie konkursu ofert lub rokowań,
d)rozpatrywania odwołań,
e)unieważniania postępowań w przypadkach określonych w ustawie,
f)określania wzoru lub formularza oferty,
g)zawierania umów z podmiotami wybranymi w wyniku postępowania,
- z zastrzeżeniem, iż przedmiot postępowania, kryteria oceny spełniania warunków i warunki wymagane od świadczeniodawców określa Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia;

2) rozliczanie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych;

3) dokonywania refundacji ceny leku lub wyrobu medycznego na zasadach określonych w art. 125 i 126 ustawy o NFZ;

4) wyrażanie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na nowego świadczeniodawcę, z zachowaniem wymagań określonych odrębnych przepisach, w tym w ustawie o NFZ i przepisach wydanych na jej podstawie; upoważnienie dotyczy zarówno umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy o NFZ jak i po tym dniu;

5) podejmowanie decyzji o refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia wydatków poniesionych w związku z uzyskaniem świadczeń zdrowotnych w przypadkach i na warunkach określonych w art. 123 ustawy o NFZ;

6) obciążanie płatnika składki kosztami świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonemu, zgodnie z art. 71 ust. 5 ustawy o NFZ;

7) podejmowanie decyzji w kwestiach spornych dotyczących umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych;

8) zawieranie umów o dobrowolne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia, według wzoru ustalonego przez Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz podejmowania decyzji o odstąpieniu od pobrania opłaty dodatkowej lub rozłożeniu jej na raty miesięczne, w trybie określonym w art. 11 ust. 9 ustawy o NFZ;

9) przeprowadzanie kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez świadczeniodawców z danego województwa, zgodnie z zasadami, o których mowa art. 127, art. 156 ust. 2-6 oraz art. 157-170 ustawy o NFZ, w związku z art. 127 ust. 4 ustawy o NFZ, a także przeprowadzania kontroli aptek zgodnie z art. 142 ustawy o NFZ;

10) zlecanie kontroli jakości i zasadności udzielanych świadczeń zdrowotnych konsultantowi wojewódzkiemu z właściwej dziedziny medycyny lub innej osobie posiadającej wykształcenie medyczne we właściwej dziedzinie medycyny zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy o NFZ;

11) zawieranie umów upoważniających lekarzy lub felczerów niebędących lekarzami lub felczerami ubezpieczenia zdrowotnego do wystawiania recept refundowanych;

12) podejmowanie samodzielnych decyzji dotyczących nabycia prawa lub zaciągnięcia zobowiązania do wartości szacunkowej 60 000 EURO;

13) dokonywanie czynności, o których mowa w pkt 12, powyżej wartości szacunkowej 60 000 EURO po uprzednim otrzymaniu zgody Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia;

14) prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz udzielania zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa w pkt 12 i 13;

15) prowadzenie rachunkowości oddziału wojewódzkiego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości oraz ustalonymi zasadami rachunkowości;

16) reprezentowanie Narodowego Funduszu Zdrowia przed sądami, organami administracji rządowej i samorządowej, organami ścigania i innymi organami państwowymi, organami organizacji społecznych oraz innymi podmiotami, w szczególności instytucjami społecznymi, przedsiębiorcami i bankami;

17) występowanie przed naczelnym organem władzy, ministrem lub centralnym organem administracji rządowej, z zastrzeżeniem, że na te wystąpienia wymagana jest odrębna zgoda Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; ograniczenie powyższe nie dotyczy występowania w indywidualnych sprawach świadczeniodawców lub ubezpieczonych;

18) występowanie przed Najwyższą Izbą Kontroli z zastrzeżeniem, że na te wystąpienia wymagana jest odrębna zgoda Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;

19) dokonywanie wszelkich czynności prawnych i czynności faktycznych związanych z funkcjonowaniem oddziału wojewódzkiego w zakresie niezbędnym do realizacji upoważnień o których mowa powyżej;

20) udzielanie dalszych pełnomocnictw i upoważnień w odniesieniu do zadań, o których mowa w pkt 1-3, 5, 8-9, 12-17;

21) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;

22) rozpatrywanie i wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z właściwością miejscową oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;

23) wyrażanie zgody na dokonanie cesji wierzytelności przysługujących świadczeniodawcom od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, na rzecz banków w celu zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego, z zastrzeżeniem, że wyrażenie zgody na dokonanie cesji może dotyczyć maksymalnie wierzytelności w kwocie 1.000.000 zł;

24) wyrażanie zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności przysługujących świadczeniodawcom wobec Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, na rzecz:
a) dostawców leków i wyrobów medycznych;
b) organów administracji rządowej;
c) organów jednostek samorządu terytorialnego;
d) organów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej
- z zastrzeżeniem, że wyrażenie zgody na dokonanie cesji może dotyczyć maksymalnie wierzytelności w kwocie 200.000 (dwieście tysięcy złotych) w przypadku dostawców leków i wyrobów medycznych, 500.000 (pięćset tysięcy złotych) w przypadku organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej, przysługujących łącznie w ciągu miesiąca jednemu świadczeniodawcy wobec Narodowego Funduszu Zdrowia;

25) dokonywanie następujących czynności:
a) potwierdzania konieczności sprowadzania z zagranicy oraz refundacji leków niewpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 - Prawo farmaceutyczne,
b) podejmowania decyzji o indywidualnej refundacji kosztów terapii lekami, wpisanymi do Rejestru, o którym mowa w lit. a), niepodlegajacymi refundacji na zasadach określonych w art. 57 - 59 oraz 64 - 66 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, po uprzednim uzyskaniu opinii konsultanta regionalnego lub krajowego,
c) zmieniania lub uchylania decyzji, o których mowa w lit. b), wskutek wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 148 ust. 3 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowego Funduszu Zdrowia,
d) niezwłocznego przekazywania sprawy do sądu, ze szczegółowym uzasadnieniem wydanej decyzji w przypadku nieuwzględnienia odwołania, o którym mowa w lit. c)
- z zastrzeżeniem, że decyzje, o których mowa w lit. a) i b) mogą dotyczyć maksymalnie trzymiesięcznego okresu terapii;

26) ogłaszanie i przeprowadzania dodatkowych postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2004 r.;

27) zawieranie umów wynikających z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań ujętych w planie zakupu środków trwałych na rok 2004 r.;

28) dokonywanie wszelkich czynności związanych z pełnieniem przez oddziały wojewódzkie funkcji instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących;

29) zawieranie umów wynikających z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań ujętych w planie zakupu środków trwałych w 2004 roku Narodowego Funduszu Zdrowia;

30)dokonywanie innych czynności prawnych i faktycznych w sprawach zastrzeżonych w odrębnych przepisach, w tym przepisach wewnętrznych Funduszu (uchwałach, regulaminach, instrukcjach - wydawanych przez organy Funduszu), do zadań lub kompetencji dyrektora oddziału lub oddziału;

Ponadto dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia umocowany jest do:

1) zawierania oraz zmiany umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie uzdrowiskowe - dla terenu całego kraju;

2) przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń w ramach programu opieki ortodontycznej nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego.

Wszelkie czynności prawne lub działania faktyczne, powodujące wydatkowanie środków finansowych Funduszu lub powstanie zobowiązań Funduszu, dokonywane na podstawie powyższych upoważnień, muszą być zgodne z planem finansowym właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.
Pełnomocnictwa i upoważnienia, określone powyżej, udzielone są na czas sprawowania funkcji dyrektora oddziału i mogą być one w każdym czasie odwołane.


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 28.04.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 13.05.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności