Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja dla świadczeniodawców

02-03-2011

Informacja dotycząca zasad kodowania i rozliczania hospitalizacji onkologicznych dla świadczeń zrealizowanych od dnia 1 marca 2011 r.

UWAGA: Traci moc Informacja dotycząca zasad kodowania i rozliczania hospitalizacji onkologicznych umieszczona na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 29.07.2010 r.

W przypadku hospitalizacji onkologicznych, oprócz świadczeń rozliczanych poprzez grupy i opisanych w katalogu grup (załącznik nr 1a_SZP), stosowane są również terapie takie jak: chemioterapia czy radioterapia, które są sklasyfikowane i opisane w odrębnych katalogach (patrz Przewodnik po katalogach umieszczony na końcu tekstu).

Prawidłowe sprawozdanie hospitalizacji, podczas której wykonywane były świadczenia z katalogu grup łącznie z chemioterapią lub radioterapią czy terapie wspomagające, polega na odpowiednim, zgodnym z zasadami systemu, przedstawieniu do rozliczenia tych hospitalizacji.

Podczas kodowania hospitalizacji pacjentów z chorobą nowotworową najważniejsze jest właściwe wskazanie rozpoznania zasadniczego (stan, który w momencie wypisu ze szpitala został określony jako główny powód hospitalizacji) oraz rozpoznań współistniejących (wszystkie stany niebędące głównym powodem hospitalizacji, które występują u pacjenta w momencie przyjęcia do szpitala oraz te, które powstały w trakcie leczenia lub wpływają na proces terapeutyczny lub przedłużają czas pobytu pacjenta w szpitalu).

Oto podstawowe zasady kodowania rozpoznań u pacjentów z chorobą nowotworową:

 • Jeżeli główną przyczyną hospitalizacji jest leczenie pacjenta z powodu nowotworu o charakterze złośliwym, rozpoznaniem zasadniczym powinien być nowotwór złośliwy.
 • Jeżeli do szpitala przyjmowany jest pacjent z nowotworem pierwotnym z przerzutami, a hospitalizacja polega wyłącznie na leczeniu miejsc przerzutów, rozpoznaniem zasadniczym jest lokalizacja przerzutów nowotworowych, mimo iż pierwotny nowotwór złośliwy wciąż jest obecny. W takiej sytuacji pierwotny nowotwór złośliwy jest rozpoznaniem współistniejącym.
 • Jeżeli główną przyczyną przyjęcia pacjenta do szpitala jest leczenie powikłań,  będących następstwem zabiegu chirurgicznego w celu usunięcia nowotworu złośliwego lub leczenia chemioterapią lub radioterapią, rozpoznaniem zasadniczym jest powikłanie. Jako rozpoznanie współistniejące należy wykazać kod rozpoznania pierwotnego nowotworu złośliwego.
 • Jeżeli główną przyczyną hospitalizacji jest konieczność określenia stopnia złośliwości nowotworu lub wykonanie zabiegu diagnostycznego, np. nakłucia klatki piersiowej, za rozpoznanie zasadnicze uznamy pierwotną lokalizację komórek nowotworowych lub miejsce przerzutów. Takie rozpoznanie zasadnicze stawiamy nawet wówczas, kiedy u pacjenta stosowana jest jednocześnie chemioterapia lub radioterapia.
 • Jeżeli hospitalizacja pacjenta z rozpoznaną chorobą nowotworową spowodowana jest innym problemem zdrowotnym niż nowotwór, wówczas rozpoznaniem zasadniczym będzie inny problem zdrowotny. Rozpoznanie nowotworowe zakodujemy jako rozpoznanie współistniejące tylko wówczas, jeśli ma istotny wpływ na proces diagnostyczno-terapeutyczny lub przebieg hospitalizacji.
 • Jeżeli etapem leczenia jest chirurgiczne usunięcie nowotworu pierwotnego lub wtórnego, po którym następuje leczenie chemioterapią lub radioterapią, rozpoznaniem zasadniczym jest kod nowotworu.

Kodowanie i rozliczanie chemioterapii lub radioterapii

 • zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania, jeśli przyjęcie pacjenta do szpitala ma na celu wykonanie chemioterapii lub radioterapii, w pozycji rozpoznanie zasadnicze wskazujemy kody Z51.0 - Seanse radioterapii lub Z51.1 - Cykle chemioterapii nowotworów. Jeżeli pacjent został poddany obu sposobom leczenia, w pozycji rozpoznanie zasadnicze podajemy ten kod, który określa pierwszą z wykonanych terapii. W takich sytuacjach jako pierwsze rozpoznanie współistniejące podany będzie kod ICD-10 kolejnego sposobu terapii, a kod ICD-10 odpowiadający rozpoznaniu nowotworowemu pacjenta należy wskazać jako kolejne rozpoznanie współistniejące.
 • Jeśli pacjent został przyjęty do szpitala w celu wykonania chemioterapii lub radioterapii i wystąpiły u niego powikłania w postaci nudności, niekontrolowanych wymiotów lub odwodnienia organizmu, nadal w pozycji rozpoznanie zasadnicze pozostają kody Z51.0 - Seanse radioterapii lub Z51.1 - Cykle chemioterapii nowotworów. Kody ICD-10 określające rodzaj powikłania należy wskazać jako rozpoznanie współistniejące.

Jeśli pacjent w trakcie hospitalizacji leczony jest wyłącznie chemioterapią, możliwe jest rozliczenie następujących świadczeń:

 • Każdy dzień leczenia pacjenta w szpitalu należy wykazać jako jeden osobodzień (świadczenie z katalogu świadczeń podstawowych - chemioterapia - załącznik nr 1e_DGL), przy założeniu, że pierwszy i ostatni dzień wykazywany jest do rozliczenia jako jeden osobodzień. Uwaga! Do rozliczenia przedstawiamy wszystkie dni hospitalizacji, również te, podczas których nie była podawana pacjentowi chemioterapia!
 • Wartość substancji czynnej zastosowanej u pacjenta chemioterapii (katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii - załącznik nr 1f_DGL) rozliczamy tylko w te dni, kiedy pacjent otrzymywał chemioterapię!
 • Świadczenia z katalogu świadczeń wspomagających - chemioterapia (załącznik nr 1j_DGL);
 • Świadczenia wykonane u pacjenta z katalogu świadczeń do sumowania (załącznik nr 1c_SZP), jeśli zastosowano tego typu świadczenia.

Jeśli pacjent jest leczony wyłącznie radioterapią, możliwe jest rozliczenie następujących świadczeń:

 • każdy dzień planowania lub leczenia radioterapią pacjenta w szpitalu należy wykazać jako jeden osobodzień (świadczenia 5.52.01.0001424 - Hospitalizacja do brachyterapii i terapii izotopowej, 5.52.01.0001440 - Hospitalizacja do teleradioterapii lub 5.52.01.0001471 - Hospitalizacja do teleradioterapii - w oddziale radioterapii/ onkologii klinicznej z katalogu świadczeń odrębnych - załącznik nr 1b_SZP);
 • świadczenia z katalogu radioterapii (załącznik nr 1d_SZP);
 • świadczenia z katalogu świadczeń do sumowania (załącznik nr 1c_SZP), jeśli zastosowano tego typu świadczenia.

Łączne przedstawianie do rozliczenia świadczeń z kilku katalogów
W czasie realizacji świadczeń z katalogu grup nie dopuszcza się jednocześnie przedstawiania do rozliczenia osobodni z katalogu chemioterapii lub radioterapii.
Hospitalizację, podczas której zastosowano u pacjenta radioterapię i chemioterapię, niezależnie od kolejności przeprowadzenia tych terapii, należy rozliczyć poprzez:
Dni związane z chemioterapią:

 • świadczenia z katalogu świadczeń podstawowych - chemioterapia (załącznik nr 1e_DGL);
 • wartość substancji z katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii (katalog 1f_DGL);
 • świadczenia z katalogu świadczeń wspomagających - chemioterapia (załącznik nr 1j_DGL);
 • świadczenia z katalogu świadczeń do sumowania (załącznik nr 1c_SZP), jeśli zastosowano tego typu świadczenia.

Dni związane z radioterapią:

 • każdy dzień planowania lub leczenia radioterapią pacjenta w szpitalu należy wykazać jako jeden osobodzień (świadczenia 5.52.01.0001424 - Hospitalizacja do brachyterapii i terapii izotopowej, 5.52.01.0001440 - Hospitalizacja do teleradioterapii lub 5.52.01.0001471 - Hospitalizacja do teleradioterapii - w oddziale radioterapii/ onkologii klinicznej z katalogu świadczeń odrębnych - załącznik nr 1b_SZP);
 • świadczenia z katalogu radioterapii (załącznik nr 1d_SZP);
 • świadczenia z katalogu świadczeń do sumowania (załącznik nr 1c_SZP), jeśli zastosowano tego typu świadczenia.

Przykłady rozliczania hospitalizacji, podczas których wykonano świadczenia z katalogu grup, radioterapii i chemioterapii:

 • Choroba nowotworowa zdiagnozowana w trakcie hospitalizacji, podczas której następowo zastosowano leczenie (objawowe lub operacyjne) bez chemioterapii i radioterapii.
  Do rozliczenia możemy przedstawić łącznie:
  • grupę zachowawczą lub zabiegową z katalogu grup (załącznik nr 1a_SZP) a po upływie czasu finansowania grupą, także dodatkowe osobodni ponad ryczałt finansowany grupą;
  • świadczenia z katalogu świadczeń do sumowania (załącznik nr 1c_SZP), jeśli zastosowano tego typu świadczenia.
 • Choroba nowotworowa zdiagnozowana w trakcie hospitalizacji, podczas której następowo zastosowano leczenie objawowe lub operacyjne oraz rozpoczęto chemioterapię lub radioterapię.
  Do rozliczenia możemy przedstawić łącznie:
  • grupę zachowawczą lub zabiegową z katalogu grup (załącznik nr 1a_SZP), a po upływie czasu finansowania grupą, także dodatkowe osobodni ponad ryczałt finansowany grupą;
  • wartość substancji czynnej w oparciu o katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii (załącznik nr 1f_DGL);
  • świadczenia z katalogu radioterapii (załącznik nr 1d_SZP);
  • świadczenia z katalogu świadczeń do sumowania (załącznik nr 1c_SZP), jeśli zastosowano tego typu świadczenia.
 • Leczenie operacyjne związane z chorobą nowotworową przeprowadzone w trakcie chemioterapii.
  Do rozliczenia możemy przedstawić łącznie:
  • grupę zabiegową z katalogu grup (załącznik nr 1a_SZP);
  • wartość substancji czynnej w oparciu o katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii (załącznik nr 1f_DGL);
  • świadczenia z katalogu świadczeń do sumowania (załącznik nr 1c_SZP), jeśli zastosowano tego typu świadczenia.
 • Leczenie operacyjne związane z chorobą nowotworową przeprowadzone w trakcie radioterapii.
  Do rozliczenia możemy przedstawić łącznie:
  • grupę zabiegową JGP z katalogu grup (załącznik nr 1a_SZP);
  • świadczenia z katalogu radioterapii (załącznik nr 1d_SZP);
  • świadczenia z katalogu świadczeń do sumowania (załącznik nr 1c_SZP), jeśli zastosowano tego typu świadczenia.

Przewodnik po katalogach
Katalog grup - załącznik nr 1a_SZP
Katalog świadczeń odrębnych - załącznik nr 1b_SZP
Katalog świadczeń do sumowania - załącznik nr 1c_SZP
Katalog radioterapii - załącznik nr 1d_SZP
Katalog świadczeń podstawowych - chemioterapia załącznik nr 1e_DGL
Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii/ Katalog substancji czynnych stosowanych w terapii wspomagającej - załącznik nr 1f_DGL
Katalog świadczeń i zakresów - terapeutyczne programy zdrowotne - załącznik nr 1g_DGL
Katalog substancji czynnych stosowanych w terapeutycznych programach zdrowotnych - załącznik nr 1h_DGL
Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach terapeutycznych - załącznik nr 1i_DGL
Katalog świadczeń wspomagających - chemioterapia - załącznik nr 1j_DGL


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 2.03.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 12.05.2011 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności