Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja prasowa

29-10-2003

Warszawa, 29 października 2003 r.

Informacja prasowa

Trwa proces ustalania ostatecznej wersji projektu ogólnych warunków zawierania umów na świadczenia zdrowotne w 2004 roku. Uwagi i postulaty kierowane przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia, które ułatwią placówkom ochrony zdrowia świadczenie usług na rzecz pacjentów, a tym samym ułatwią pacjentom dostęp do lekarza i pomogą poprawić możliwości i warunki leczenia - są i będą uwzględniane przez Fundusz.

Na wniosek Krzysztofa Panasa, prezesa NFZ, w dniu 29. października br. Zarząd Funduszu przyjął uchwałę, wprowadzającą korzystne dla świadczeniodawców, postulowane przez nich zmiany.

Zrównoważono m.in. prawa i obowiązki obu stron w zakresie rozwiązywania lub wypowiadania umów, w taki sposób, aby Fundusz nie był stroną dominującą.

Zlikwidowano inne niż kodeksowe kary umowne dla świadczeniodawców.

Wprowadzono zapis obciążający także Fundusz karą z powodu opóźnień w płatnościach, co spowoduje szybszy przepływ pieniędzy do świadczeniodawców.

Przedłużono termin przedstawiania przez świadczeniodawcę informacji o zmianach w wykazie podwykonawców, dzięki czemu placówki ochrony zdrowia zyskały czas na lepsze przygotowywanie ofert.

Skrócono termin składania przez świadczeniodawcę rachunków, co skróci termin płatności za świadczenia, a więc placówki ochrony zdrowia otrzymają szybciej należne im pieniądze.

Poprzez skrócenie terminów, zapewniono świadczeniodawcom możliwość jak najwcześniejszego zapoznawania się z przygotowywanymi przez Fundusz wzorami pism, np. skierowań czy zaleceń.

Wprowadzono możliwość zmiany w drodze negocjacji umowy z placówkami ochrony zdrowia. Pozwoli to na uwzględnienie skutków swobodnego wyboru przez pacjenta placówki, w której podjął leczenie i przekazania pieniędzy do tych świadczeniodawców, których wybiorą pacjenci.

Szczegółowe zmiany znajdują się w zamieszczonym na stronie internetowej NFZ uzasadnieniu do uchwały Zarządu z dnia 29 października 2003 r.


źródło - Zespół Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności