Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja prasowa

08-06-2004

Warszawa, 8 czerwca 2004 r.

 

Informacja

W związku z pojawiającymi się w mediach artykułami na temat kontroli przeprowadzanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia u świadczeniodawców, informuję, że prawo i obowiązek kontrolowania świadczeniodawców przez Fundusz w zakresie wykonywania zawartych umów wynika z zapisów ustawy o NFZ.
W pierwszym kwartale 2004 roku oddziały Funduszu przeprowadziły 1177 kontroli świadczeniodawców.
Kontrole przeprowadzane są zgodnie z przyjętym przez dyrektorów oddziałów planem. Ponadto odbywają się tzw. kontrole doraźne w oparciu o sygnały o nieprawidłowościach przekazywane przez pacjentów, lekarzy czy lokalne media.
W wyniku kontroli z I kw. br. Fundusz odzyskał 3,7 mln zł – są to kwoty nienależnie pobrane i kary umowne. W kilku oddziałach Funduszu (Mazowiecki, Świętokrzyski, Małopolski) skierowano wnioski do prokuratury.
W ostatnich dniach przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego na łamach mediów podnoszą zarzuty – szczególnie w stosunku do Śląskiego oddziału NFZ – o tendencyjność przeprowadzanych kontroli. W związku z tym informuję, że w 2004 r. Śląski OW NFZ przeprowadził 226 kontroli, w tym m.in.: 49 w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, 26 w szpitalach, 120 w gabinetach stomatologicznych. W ich wyniku rozwiązano 41 umów ze świadczeniodawcami.

Podczas kontroli stwierdzono m.in.: niezgodne z wymaganiami warunki lokalowe, niewłaściwie prowadzoną dokumentację medyczną, niezgodność danych przedstawionych w ofercie ze stanem faktycznym (brak harmonogramu pracy, brak informacji o pobieraniu opłat za świadczenia ponadstandardowe), niezasadnie wykazane procedury, pobieranie opłat od pacjentów za świadczenia będące w ramach umowy bezpłatnymi.

Oddziały Wojewódzkie NFZ nie dysponują informacjami dotyczącymi przynależności kontrolowanego świadczeniodawcy do jakichkolwiek organizacji czy zrzeszeń. Tak więc twierdzenie, że kontrole przeprowadzane są jako kara za protesty jest nieprawdziwe.


źródło - Zespół Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: 8.06.2004 r. Aneta Styrnik
Ostatnio zapisany: 14.06.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności