Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja prasowa

28-07-2004

Warszawa, 28 lipca 2004 r.

 

Informacja prasowa
w sprawie podziału środków finansowych między oddziały NFZ

 

W związku z większym przychodem składek na ubezpieczenie zdrowotne od zakładanego w planie finansowym na 2004 r., Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia podjął 28 lipca br. uchwałę o podziale pomiędzy oddziały wojewódzkie 220 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych.

Podział dodatkowych środków został dokonany na podstawie nowego algorytmu, uwzględniającego następujące czynniki: liczba ubezpieczonych z uwzględnieniem ryzyka zdrowotnego wynikającego z wieku i płci ubezpieczonych, migrację ubezpieczonych, koszty refundacji cen leków skorygowane poziomem kosztów ponoszonych na rzecz ubezpieczonych z innych województw.

W wyniku powyższego poszczególne oddziały NFZ otrzymały:

 • Oddział Dolnośląski 16 971 tys. zł,
 • Oddział Kujawsko-Pomorski 11 809 tys. zł,
 • Oddział Lubelski 12 658 tys. zł,
 • Oddział Lubuski 5 525 tys. zł,
 • Oddział Łódzki 15 477 tys. zł,
 • Oddział Małopolski 18 726 tys. zł,
 • Oddział Mazowiecki 31 941 tys. zł,
 • Oddział Opolski 5 317 tys. zł,
 • Oddział Podkarpacki 11 170 tys. zł,
 • Oddział Podlaski 6 688 tys. zł,
 • Oddział Pomorski 12 416 tys. zł,
 • Oddział Śląski 27 728 tys. zł,
 • Oddział Świętokrzyski 7 387 tys. zł,
 • Oddział Warmińsko-Mazurski 7 734 tys. zł,
 • Oddział Wielkopolski 18 660 tys. zł,
 • Oddział Zachodniopomorski 9 793 tys. zł.

Jako załącznik do powyższej informacji przedstawiam opis wyznaczania i korektorów do algorytmu podziału nadwyżki finansowej.

I. Podział środków na podstawie liczby ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu z uwzględnieniem ryzyka zdrowotnego przypisanego ubezpieczonym należącym do danej grupy wydzielonej według struktury wieku i płci w porównaniu z grupą odniesienia:

1. W celu oceny ryzyka zdrowotnego przypisanego ubezpieczonym należącym do danej grupy wydzielonej według struktury wieku i płci, zwrócono się do oddziałów wojewódzkich Funduszu o przedstawienie kosztów zrealizowanych świadczeń zdrowotnych przypisanych (bez kosztów refundacji cen leków) do pacjentów w podziale na siedemnaście grup wiekowych (0-1, 2-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89 oraz 90 i więcej) z uwzględnieniem płci, w latach 2001, 2002 i 2003.

2. Z przedstawionych przez OW NFZ danych, do analizy zakwalifikowano tylko te, dla których w danym roku udział kosztów świadczeń przypisanych do pacjentów w kosztach świadczeń poniesionych przez OW NFZ/kasę chorych wyniósł co najmniej 70% (przy niższym udziale, rozkład kosztów świadczeń według grup wiekowych i płci charakteryzował się małym zróżnicowaniem lub też znacznie odbiegał od rozkładów przy nie niższym, niż 70% poziomie zidentyfikowania).

3. Oddzielnie dla każdego OW NFZ i danego roku, ustalono przeciętną wartość (zł/1 ubezpieczonego) przypisanych do pacjenta kosztów świadczeń przypadającą na ubezpieczonego (wartość świadczeń zidentyfikowanych podzielona przez liczbę ubezpieczonych).

4. Oddzielnie dla każdego OW NFZ, roku, grupy wiekowej i płci, ustalono przeciętną wartość (zł/1 ubezpieczonego) przypisanych do pacjenta kosztów świadczeń przypadającą na ubezpieczonego w danej grupie wiekowej i płci.

5. Oddzielnie dla każdej grupy wiekowej i płci, oddzielnie dla każdego OW NFZ i roku, ustalono poziom kosztów świadczeń w odniesieniu do grupy odniesienia (wartości ustalone w pkt 4 podzielono przez wartości ustalone w pkt 3) - za grupę odniesienia przyjęto średnią.

6. Oddzielnie dla każdego OW NFZ dla każdej grupy wiekowej i płci uśredniono występujące w poszczególnych latach, których dotyczą dane przyjęte do analizy, poziomy kosztów świadczeń w odniesieniu do grupy odniesienia.

7. Oddzielnie dla każdej grupy wiekowej i płci uśredniono występujące w poszczególnych OW NFZ, których dotyczą dane przyjęte do analizy, poziomy kosztów świadczeń w odniesieniu do grupy odniesienia - poziomy te stanowią korektory wiekowe.

8. Na podstawie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych ustalono oddzielnie dla każdego OW NFZ liczby ubezpieczonych występujące w danej grupie wiekowej z wyróżnieniem płci.

9. Ustalone w pkt 8 liczby ubezpieczonych skorygowano poprzez zastosowanie ustalonych w pkt 7 korektorów wiekowych.

10. Ustalono skorygowaną liczbę ubezpieczonych w Funduszu (suma liczb ustalonych w pkt 9).

11. Dla celów porównawczych dokonano symulacji ujętych w aktualnym planie finansowym na 2004 r. kosztów świadczeń wg wyżej opisanego algorytmu podziału.

II. Korektory wynikające z migracji ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu do świadczeniodawców z innego oddziału wojewódzkiego:

1. W celu ustalenia stopnia migracji zebrano z każdego oddziału wojewódzkiego Funduszu dane dotyczące kosztów świadczeń (bez kosztów refundacji cen leków) zrealizowanych w okresie II kwartał 2003 r. - I kwartał 2004 r. w podziale na oddziały wojewódzkie Funduszu wg przynależności do oddziałów pacjentów-ubezpieczonych.

Objęcie okresu II kwartał 2003 r. - I kwartał 2004 r. powoduje, że:

 • zmniejsza się ryzyko pominięcia wpływu sezonowości (zmiany w ciągu roku) na migrację ubezpieczonych do świadczeniodawców (korzystanie ze świadczeń na terenie innego oddziału NFZ pozostające w związku np. z sezonowym ruchem turystycznym),
 • pomija się wpływ istnienia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych,
 • uwzględnia się ułatwienia w dostępie do świadczeniodawców z innych województw wynikające z likwidacji kas chorych (brak rejonizacji).

Uwaga. W przypadku Pomorskiego OW NFZ, ze względu na brak danych dotyczących I kwartału 2004 r., wykorzystano dane dotyczące okresu II - IV kwartał 2003 r. mnożąc je przez 4/3 (nie zmienia to struktury danych tego oddziału).

2. Oddzielnie dla każdego oddziału wojewódzkiego Funduszu ustalono udziały kosztów oddziału przypisanych do poszczególnych oddziałów w kosztach ogółem przypisanych do oddziałów.

3. Na podstawie sprawozdań z realizacji planów finansowych przez oddziały w okresie II kwartał 2003 r. - I kwartał 2004 r. ustalono kwoty kosztów świadczeń dotyczące tego okresu.

4. Oddzielnie dla każdego oddziału wojewódzkiego Funduszu, przy wykorzystaniu udziałów kosztów ustalonych w pkt 2, rozdzielono koszty z pkt 3 na poszczególne oddziały. Wykorzystanie danych z pkt 3 pozwala uwzględnić wykazane w informacjach z pkt 1 koszty nieprzypisane do jakiegokolwiek oddziału oraz występujące między odpowiednimi kwotami wskazanymi przez oddziały w informacjach, o których mowa w pkt 1, a kwotami wynikającymi z pkt 3.

5. Na podstawie kwot kosztów ustalonych w pkt 4 ustalono oddzielnie dla każdej pary oddziałów wojewódzkich Funduszu wielkość kosztów netto oraz kierunek należności (+ albo -) w zależności od tego, na rzecz ubezpieczonych którego z dwóch oddziałów zrealizowane koszty są większe.

6. Oddzielnie dla każdego oddziału wojewódzkiego Funduszu, na podstawie kwot ustalonych w pkt 5, ustalono kwotę (z uwzględnieniem kierunku należności + albo -) będącą różnicą między kwotą, którą powinien otrzymać od innych oddziałów za leczenie swoich ubezpieczonych, a kwotą, którą oddział powinien przekazać innym oddziałom za leczenie swoich ubezpieczonych

7. Oddzielnie dla każdego oddziału wojewódzkiego Funduszu ustalono udział kwoty (z uwzględnieniem kierunku należności + albo -) ustalonej w pkt 6 w kwocie ogółem kosztów świadczeń wynikających ze sprawozdań z realizacji planów finansowych przez oddziały w okresie II kwartał 2003 r. - I kwartał 2004 r.

8. Ustalone w pkt 7 udziały stanowią dla oddziałów udziały korygujące (zwiększające/zmniejszające) ich środki finansowe - udziały odnoszą się do planowanych koszty świadczeń ogółem oddziałów wojewódzkich.

III. Korektory wynikające z realizacji przez ubezpieczonych recept na terenie innych oddziałów wojewódzkich Funduszu, niż własny oddział:

1. W celu ustalenia stopnia realizacji przez ubezpieczonych recept na terenie innych oddziałów wojewódzkich Funduszu, niż własny oddział, zebrano z każdego oddziału wojewódzkiego Funduszu dane dotyczące kosztów refundacji cen leków zrealizowanych w okresie II kwartał 2003 r. - I kwartał 2004 r. w podziale na poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu wg przynależności do oddziałów ubezpieczonych realizujących recepty.

Objęcie okresu II kwartał 2003 r. - I kwartał 2004 r. powoduje, że:

 • zmniejsza się ryzyko pominięcia wpływu sezonowości (zmiany w ciągu roku) na migrację ubezpieczonych do aptek (korzystanie z aptek na terenie innego oddziału NFZ pozostające w związku np. z sezonowym ruchem turystycznym),
 • pomija się wpływ istnienia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.

2. Na podstawie danych z pkt 1 ustalono w analogiczny sposób, jak w przypadku migracji ubezpieczonych do świadczeniodawców, udziały korygujące (zwiększające/zmniejszające) ich środki finansowe - udziały odnoszą się do planowanych koszty refundacji cen leków ogółem oddziałów wojewódzkich.

Renata Furman
Rzecznik Prasowy
Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: 28.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 8.09.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności