Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

02-10-2007

W związku z nieprecyzyjnymi informacjami pojawiającymi się w mediach, związanymi z podziałem w planie finansowym NFZ na 2008 rok środków finansowych na leczenie ubezpieczonych, informujemy, iż:

  • Zgodnie z art. 119 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Minister Zdrowia wydał 18 września 2007r. rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, w którym uwzględnił zasady określone w art. 118 ustawy o świadczeniach.

  • Podstawą podziału środków pomiędzy oddziały Funduszu jest liczba ubezpieczonych zarejestrowanych w OW NFZ z uwzględnieniem ryzyka zdrowotnego przypisanego ubezpieczonym należącym do danej grupy wydzielonej według struktury wieku i płci w porównaniu z grupą odniesienia.

  • Tak wyliczoną wysokość środków koryguje się przez uwzględnienie wskaźnika wynikającego ze zróżnicowania kosztu jednostkowego świadczenia opieki zdrowotnej.

  • Wysokość środków koryguje się również przez uwzględnienie wskaźnika wynikającego z liczby i rodzaju świadczeń wysokospecjalistycznych wykonanych dla ubezpieczonych zarejestrowanych w danym OW NFZ przez świadczeniodawców mających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z tym oddziałem wojewódzkim NFZ, w relacji do liczby tych świadczeń ogółem w roku poprzedzającym.

  • Jednocześnie wskazano, że przepisów art. 118 ust. 3 i 4 nie stosuje się do środków przekazywanych Funduszowi z budżetu państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

  • W porównaniu do dotychczas obowiązujących regulacji w tym zakresie w nowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia wprowadzono zmiany polegające m.in. na usunięciu wskaźnika migracji ubezpieczonych wraz z przypisaną wagą.

  • W związku z tym konieczne było wprowadzenie tzw. rozliczeń międzyoddziałowych umożliwiających oddziałom wojewódzkim NFZ dokonywanie wzajemnych rozliczeń za świadczenia opieki zdrowotnej zrealizowane na rzecz swoich ubezpieczonych, tj. zarejestrowanych w oddziale, udzielone na terenie innego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

  • Zmiana wprowadzona w rozliczeniach między oddziałami wojewódzkimi nie będzie miała wpływu na swobodę wyboru świadczeniodawcy przez pacjenta.

  • Warto dodać, iż zgodnie z ustawą o świadczeniach, planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział wojewódzki Funduszu nie mogą być niższe niż wysokość kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla danego oddziału w roku poprzednim

 

Biuro Komunikacji Społecznej


źródło - Biuro Komunikacji Społecznej
Dodany: 2.10.2007 r. Grzegorz Furgał
Ostatnio zapisany: 30.10.2007 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności