Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

17-10-2007

Komunikat w sprawie kontraktowania świadczeń szpitalnych na 2008 rok

W związku z nowelizacją ustawy podwyżkowej przestał obowiązywać, podpisany 20 września, plan finansowy NFZ na 2008 r. oraz zawarty w nim podział środków na oddziały wojewódzkie. Koniecznością stała się jego aktualizacja według nowych uwarunkowań prawnych. Dostosowanie planu do aktualnych warunków wymaga ponownego uruchomienia obowiązujących procedur.
Planowane na 2008 rok wprowadzenie rozliczeń według systemu jednorodnych grup pacjentów (JGP) musi zostać w tej sytuacji przesunięte. Do końca kwietnia przyszłego roku będą obowiązywały umowy szpitalne na świadczenia zdrowotne, aneksowane przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia na dotychczasowych zasadach. Nowy system zostanie wprowadzony od maja 2008 roku.

W konsekwencji w przyszłym roku będą w szpitalnictwie dwa odrębne okresy rozliczeniowe. W pierwszym z nich - od 1 stycznia do 30 kwietnia 2008 r., świadczenia będą rozliczane na warunkach i zasadach obowiązujących obecnie. W drugim - od 1 maja do 31 grudnia 2008 r., obowiązywać będą zasady określone w systemie JGP. Będzie również możliwe rozliczenie zobowiązań, m.in. tzw. nadwykonań, według stanu na dzień 30 kwietnia 2008 r.

W przypadku szpitalnych umów niewygasających z dniem 31 grudnia 2007 r., dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ ustalą do 30 listopada br. w drodze negocjacji ze świadczeniodawcami kwoty zobowiązania i warunków finansowania, które będą obowiązywać do końca kwietnia 2008 r. Kwota na następny okres rozliczeniowy zostanie uzgodniona przed zakończeniem okresu poprzedniego na podstawie przepisów rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej .

W przypadku umów wygasających z końcem tego roku dyrektorzy oddziałów zaproponują dyrektorom szpitali, po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa, przedłużenie okresu obowiązywania umów na cztery miesiące przyszłego roku. Nowe warunki finansowania i kwoty zobowiązania na ten okres zostaną ustalone w drodze negocjacji.

Dyrektorzy oddziałów NFZ zostali zobowiązani przez prezesa NFZ Andrzeja Sośnierza, aby w aneksowanych na cztery miesiące przeszłego roku umowach została zwiększona wycena punktu.
Konkursy w szpitalnictwie na drugi okres rozliczeniowy w 2008 r. zostaną ogłoszone na przełomie stycznia i lutego na nowych zasadach, według systemu JGP, na korzystniejszych warunkach, zgodnie z nowym planem finansowym.

Konkursy i renegocjacje na świadczenia zdrowotne w innych zakresach według nowych zasad zostaną ogłoszone pod koniec października.

rzecznik prasowy NFZ
Jolanta Kocjan


źródło - Biuro Komunikacji Społecznej
Dodany: 17.10.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 30.10.2007 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności