Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

28-03-2008

Rozliczanie świadczeń z zakresu protetyki stomatologicznej pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia wypłaca świadczeniodawcy, z którym zawarł umowę na udzielanie kompleksowych świadczeń protetycznych na okres 12 miesięcy środki finansowe na:

  • Finansowanie czynności lekarskich - zgodnie z faktycznym wykonaniem świadczeń.

Świadczenia finansowane są według wyceny punktowej określonej w Katalogu zakresów i świadczeń stomatologicznych (załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 64/2007/DSOZ) zgodnie z planem rzeczowo-finansowym określonym w umowie na realizację etatu przeliczeniowego.

  • Finansowanie technicznego wykonania prac protetycznych - kwota na świadczenie protetyczne (kwota ma charakter "ryczałtowy").

Świadczenia protetyczne wymagające wykonania technicznego (wymienione w załączniku nr 4 zarządzenia Nr 64/2007/DSOZ rozliczane są ze świadczeniodawcą w sposób "ryczałtowy").
Co miesiąc świadczeniodawca sprawozdaje liczbę wykonanych prac protetycznych. NFZ płaci stawkę finansową zgodnie z planem rzeczowo-finansowym z określonym w umowie na kwotę na świadczenia protetyczne.

Przykład rozliczania kwoty na świadczenie protetyczne w umowie zawartej ze świadczeniodawcą na wykonanie nie mniej niż 120 prac protetycznych rocznie, czyli maksymalnie 1500 zł miesięcznie i tak:

  • w miesiącu, w którym zostanie wykonane 8 prac - świadczeniodawcy zostanie wypłacona kwota w wysokości 1200 zł (8x150zł.);
  • w miesiącu, w którym zostanie wykonane 10 prac świadczeniodawcy zostanie wypłacona kwota w wysokości 1500 zł (10x150 zł),
  • w miesiącu w którym wykona 12 (i więcej) prac świadczeniodawcy zostanie wypłacona kwota w wysokości 1500 zł (10x150 zł, a pozostała kwota zostaje przeniesiona do rozliczenia na miesiąc następny).

Rozliczanie świadczeń z zakresu protetyki stomatologicznej pomiędzy świadczeniodawcą, a technikiem dentystycznym (wykonawcą części technicznej świadczenia)

Każda praca protetyczna rozliczana jest zgodnie z umową zawartą pomiędzy świadczeniodawcą realizującym umowę, a technikiem dentystycznym (wykonawcą części technicznej świadczenia) według wynikających z niej stawek za poszczególne świadczenia.
Cenę każdego świadczenia protetycznego ustalają strony umowy (świadczeniodawca, z którym NFZ zawarł umowę o realizację kompleksowych świadczeń protetycznych i wykonawca części technicznej świadczenia - technik dentystyczny). Narodowy Fundusz Zdrowia nie określa tych cen.
Narodowy Fundusz Zdrowia nie określa również liczby prac protetycznych, które wykonuje świadczeniodawca w miesiącu (określona jest tylko liczba minimalna, która dla etatu przeliczeniowego wysokości 144 tys. pkt rocznie wynosi 156 prac rocznie).

Z treści zarządzenia Nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. ze zm.) nie wynika, że świadczeniodawca obowiązany jest płacić technikowi po 150 zł za każdą wykonaną pracę protetyczną. Poszczególne prace protetyczne ze względu na stopień trudności ich wykonania jak również rodzaj materiałów oraz ich zużycie mają różną cenę.

Po dokonaniu przez oddziały wojewódzkie analizy wykonania prac protetycznych w ramach zakresów świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia protetyki stomatologicznej, na podstawie danych sprawozdawczych, zostanie podjęta decyzja o ewentualnym przesunięciu kwot protetycznych pomiędzy tymi zakresami.

Powyżej opisane zasady dotyczą również świadczeń ortodontycznych (i kwot na świadczenia ortodontyczne).

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 28.03.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.06.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności