Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

03-04-2008

Z dniem 29 marca 2008 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280), znowelizowana ustawą z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 226). Na podstawie ustawy, po przeprowadzeniu odpowiednich procedur będzie przyznawana Karta Polaka, będąca dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego i jednocześnie uprawniająca do korzystania z określonych w ustawie praw, w tym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy, prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych chyba, że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne. Koszty tych świadczeń, na mocy art. 8 ustawy będą finansowane z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia (rozdział 85195-Pozostała działalność). W ustawie przyjęto co do zasady, iż finansowanie świadczeń udzielonych posiadaczom Karty Polaka będzie się odbywać na zasadach i w trybie określonym dla finansowania z budżetu państwa świadczeń dla osób nieubezpieczonych. Na mocy ww. nowelizacji ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych posiadaczom Karty Polaka świadczeniodawca będzie rozliczał bezpośrednio z NFZ. Środki finansowe na ten cel NFZ będzie otrzymywał w formie dotacji z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Sposób rozliczania tych świadczeń będzie analogiczny do sposobu przyjętego dla świadczeń, o których mowa w art. 12 pkt 2-4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, również finansowanych z budżetu Ministerstwa Zdrowia w formie dotacji.

Natomiast w związku z nowelizacją art. 13a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowiącego upoważnienie ustawowe, powstała konieczność zastąpienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2008 r. wydanego na podstawie tego przepisu, w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 34, poz. 198), nowym rozporządzeniem. Obecnie trwają prace legislacyjne nad przedmiotowym rozporządzeniem.

Za wdrożenie ustawy o Karcie Polaka odpowiedzialna jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, która podczas spotkania nt. prac wdrożeniowych ustawy o Karcie Polaka wskazała na konieczność przekazania informacji dotyczących uprawnień przysługujących na podstawie ustawy do podmiotów, które będą je realizować.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie świadczeniodawcom przez Narodowy Fundusz Zdrowia informacji nt. Karty Polaka i przysługujących ich posiadaczom uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych oraz trybie i sposobie ich rozliczania, który będzie zgodnie z projektem rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 13a ustawy o świadczeniach, identyczny jak ten określony w § 3-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 34, poz. 198).

Z wyrazami szacunku
Ewa Kopacz


źródło - Biuro Komunikacji Społecznej
Dodany: 3.04.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.06.2008 r. Norbert Tyszka

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności