Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

09-04-2008

W związku z przekazywanymi przez organy samorządów zawodowych pielęgniarek i położnych informacjami o obiektywnych trudnościach w rejestrowaniu indywidualnych praktyk pielęgniarek lub położnych uwzględniających miejsce udzielania świadczeń (zgodnie i stosownie do zapisów § 23, 24 i 37 zarządzenia nr 69/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 września 2007 roku - z późniejszymi zmianami), które dotychczas były rejestrowane w formie indywidualnych praktyk pielęgniarek lub położnych w miejscu wezwania Prezes NFZ wyraził zgodę na zastosowanie odstępstwa od wymagań wskazanych powyżej w odniesieniu do świadczeniodawców, z którymi zawarto umowy w zakresach: pielęgniarka POZ lub położna POZ. Nieprzekraczalnym terminem dostosowania się świadczeniodawców do wskazywanych wymogów jest 31 grudnia 2008 roku.

Jednocześnie należy wskazać, że zastosowane odstępstwo dotyczy wyłącznie wymogów lokalowych i nie może być traktowane, jako przyzwolenie na ograniczenie zakresu czynności (iniekcje), które pielęgniarki POZ lub położne POZ mają do zrealizowania w ramach umów zawartych z NFZ.

z upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
Jacek Grabowski


źródło - Zastępca Prezesa do Spraw Medycznych
Dodany: 9.04.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.06.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności