Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

02-09-2004

Warszawa, 2 września 2004 r.

 

W dniu 2 września br., w odpowiedzi na zaproszenie prezesa NFZ Lesława Abramowicza, odbyło się w siedzibie Centrali NFZ w Warszawie spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych - Zespołu Wspólnego Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" w Katowicach oraz dyrektorami publicznych i niepublicznych ZOZ w sprawie projektu planu finansowego NFZ na 2005.

Poniżej załączamy protokół podpisany przez uczestników spotkania.

Zespół Rzecznika Prasowego

 

Protokół ze spotkania w dniu 2 września 2004 r. przedstawicieli centrali NFZ z przedstawicielami Związków Zawodowych - Zespołu Wspólnego Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" w Katowicach oraz Dyrektorami Publicznych i Niepublicznych ZOZ.

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Grójeckiej 186, uczestniczyli:

ze strony centrali NFZ:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Witold Barszcz - Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego
Marek Kowina - po. Dyrektora Departamentu Świadczeń Zdrowotnych
Włodzimierz Orłowski - Dyrektor Gabinetu Prezesa
Renata Furman - Rzecznik Prasowy NFZ
Anna Teter-Korona - Specjalista w Gabinecie Prezesa

ze strony Związków Zawodowych:

Ewa Fica - RSOZ NSZZ "Solidarność" Region Śląsko-Dąbrowski
Bogusław Gac - RSOZ NSZZ "Solidarność" Region Śląsko- Dąbrowski
Danuta Jemioło - NSZZ "Solidarność" Region Śląsko- Dąbrowski
Tomasz Ziółkowski - NSZZ "Solidarność" Region Częstochowa

Ze strony pracodawców:

Anna Rusek - SPZOZ Szpital Psychiatryczny Toszek
Dariusz Rajczyk - Szpital Specjalistyczny NRZ Bytom
Bernadeta Kuraszewska - SPSK Nr 6 SAMGCZDIM Katowice
Tadeusz Urban -Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

Spotkaniu przewodniczył Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Pan Lesław Abramowicz.
Przedmiotem spotkania było omówienie planów finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rok, w szczególności Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, zwłaszcza wskaźników stanowiących podstawę ustalenia kwoty dla danego województwa na rok 2005. Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia do 10 sierpnia br. sporządził plan finansowy na 2005 rok i przekazał go Radzie Funduszu. Główną podstawę podziału środków finansowych stanowiła liczba ubezpieczonych w danym województwie. Jednocześnie Prezes poinformował zebranych, iż szczegóły sporządzania tego planu przedstawi Dyrektor Witold Barszcz. Prezes w swojej wypowiedzi zaznaczył, że Fundusz przekazując do 10 sierpnia 2004 r. plan finansowy na 2005 r. Radzie Funduszu, zrealizował swój ustawowy obowiązek wynikający z obowiązującej na dzień dzisiejszy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.
W związku z nieprzyjęciem przez Radę Funduszu planu finansowego, wyłączne kompetencje do ustalenia planu finansowego podziału środków finansowych na 2005 rok na świadczenia zdrowotne należą do Ministra Zdrowia. Plan finansowy na 2005 rok Minister Zdrowia powinien przygotować w ustawowym terminie do 15.09.2004 r. Dyrektor Barszcz poinformował zebranych, że plan NFZ na 2005 rok przyjęty przez Zarząd Funduszu, uwzględnia plan finansowy na 2004 rok i zmiany wprowadzone tzw. Porozumieniem Zielonogórskim oraz środkami przeznaczonymi na opiekę pielęgniarską. Przy opracowaniu planu nie uwzględniono liczby wykonanych świadczeń zdrowotnych, w tym wysokospecjalistycznych.
Plan ten wg informacji Dyrektora Barszcza przewiduje wzrost środków o 3,35% dla Mazowsza, co stanowi 124 mln zł i 1,04% dla Śląska, co stanowi 33 mln zł. Zdaniem przedstawicieli strony związkowej taka proporcja wzrostów, jak i propozycja planu finansowego dla Śląska jest całkowicie nie do zaakceptowania, biorąc pod uwagę aktualnie wykonaną liczbę świadczeń już teraz przekraczającą ilość zakontraktowaną i brak jakiegokolwiek współpłacenia za świadczenia wykonane na rzecz mieszkańców z innych województw. Zarówno Prezes NFZ, jak i Dyrektor Barszcz stwierdzili, że nie znajdują podstaw umożliwiających uregulowanie płatności za wykonane ponad limit usługi, w tym usługi na rzecz mieszkańców z innych województw. Według Prezesa NFZ pacjenci z innych województw powinni być leczeni w swoich macierzystych województwach, aby nie podnosić kosztów świadczeń zdrowotnych w innych oddziałach Funduszu. Koszty migracji zostały częściowo uwzględnione w planie na 2005 rok. Dyrektor Barszcz podał, iż jest możliwość zwiększenia środków na 2005 rok o około 800 mln zł, z tytułu zmiany wskaźnika makroekonomicznego wskazanego przez Ministra Finansów pod koniec miesiąca sierpnia. Natomiast według obecnych prognoz na 2005 rok, plan finansowy przewiduje wydatki w kwocie 34 mld zł, w tym na świadczenia zdrowotne planowana jest kwota ok. 31,9 mld zł. Kwota ta ulegnie pomniejszeniu o utworzoną rezerwę na sfinansowanie m.in. na leki 100 mln zł, pacjentów UE ok. 735 mln, co spowoduje, iż do dyspozycji na świadczenia zdrowotne krajowe pozostanie około 30 mld 400 mln zł. Dodał, że kompetencje do podziału tej kwoty, tak jak powiedział Prezes NFZ, ma Minister Zdrowia.
Zarówno przedstawiciele związku zawodowego jak i pracodawców zauważyli, że utrzymanie dotychczasowego sposobu podziału środków, tj. jako głównego kryterium liczby ubezpieczonych, będzie skutkowało dalszą degradacją województwa śląskiego. Województwo śląskie otrzyma bowiem środki finansowe w wysokości niższej, niż wynikające z wykonanych usług w 2004 roku. Już teraz brakuje ponad 400 mln zł na zabezpieczenie potrzeb 2004 roku. Ponadto dalsze utrzymywanie takiego sposobu podziału środków powoduje olbrzymie dysproporcje w budżetach porównywalnych szpitali wojewódzkich na Śląsku, a w innych województwach; np. wojewódzki szpital z liczbą 600 łóżek w woj. śląskim ma roczny budżet w wysokości 32 mln zł, a taki sam wojewódzki szpital z liczbą 600 łóżek w Opolu czy Rzeszowie ma roczny budżet ponad 70 mln zł. - według w/w oświadczenia zespołu.
Wyjaśniając uczestnikom spotkania przyczyny tak dużej dysproporcji pomiędzy porównywalnymi co do liczby mieszkańców i liczby zakładów opieki zdrowotnej województwami śląskim a mazowieckim, Prezes NFZ i Dyrektor Barszcz wskazali, że wynika to z większych kosztów utrzymania i większych zarobków w woj. mazowieckim w porównaniu do woj. śląskiego.
Argumenty te są nie do przyjęcia przez przedstawicieli związku zawodowego i pracodawców.
Zespół Wspólny - Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" w Katowicach oraz Dyrektorzy Publicznych i Niepublicznych ZOZ na Śląsku oświadczają, iż w przypadku nieuwzględnienia przy rozdziale środków finansowych na województwa liczby wykonanych świadczeń doprowadzi do niepodpisania umów na świadczenia zdrowotne w woj. śląskim na rok 2005.


źródło - Zespół Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: 2.09.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 22.09.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności