Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

07-10-2011

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację1)

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - sierpień 2011 r. koszty refundacji leków wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - sierpień 2011 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie za 
(08/11)

Wykonanie narastająco

1

2

3

4

 

Kwota refundacji, w tym:

866 631,56

6 881 816,86

1

Leczenie szpitalne, w tym:

194 102,01

1 290 592,60

1.1

koszty programów zdrowotnych w części dotyczącej leków stosowanych w terapeutycznych programach zdrowotnych

122 266,09

864 310,47

1.2

koszty leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w części dotyczącej leków stosowanych w chemioterapii

71 835,92

426 282,13

2

Koszty refundacji, o której mowa w art. 36 ust. 4 i 5, art. 37 ust. 2 i art. 38 ust. 6 ustawy o świadczeniach

672 529,55

5 591 224,26

1)Z uwagi na datę wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. przepisów art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) oraz związany z tym brak ustalonej wartości całkowitego budżetu na refundację w roku 2011, w niniejszym komunikacie nie wskazano procentowego wykonania całkowitego budżetu na refundację, o którym mowa w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności