Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

02-12-2011

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundacę1)

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - październik 2011 r. koszty refundacji leków wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - październik 2011 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie za
(10/11)

Wykonanie narastająco

1

2

3

4

 

Kwota refundacji, w tym:

899 238,77

8 688 040,56

1

Leczenie szpitalne, w tym:

161 921,86

1 630 734,54

1.1

koszty programów zdrowotnych w części dotyczącej leków stosowanych w terapeutycznych programach zdrowotnych

109 891,21

1 097 279,52

1.2

koszty leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w części dotyczącej leków stosowanych w chemioterapii

52 030,65

533 455,02

2

Koszty refundacji, o której mowa w art. 36 ust. 4 i 5, art. 37 ust. 2 i art. 38 ust. 6 ustawy o świadczeniach

737 316,91

7 057 306,02

1)Z uwagi na datę wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. przepisów art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) oraz związany z tym brak ustalonej wartości całkowitego budżetu na refundację w roku 2011, w niniejszym komunikacie nie wskazano procentowego wykonania całkowitego budżetu na refundację, o którym mowa w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy

Wszystkie aktualności