Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

08-03-2012

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia za styczeń 2012 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację za styczeń 2012 r. w tys. zł
Lp.
Wyszczególnienie
Planowany całkowity budżet na refundację na 2012 rok
Wykonanie za (01/12)
Wykonanie narastająco
% wykonania
całkowitego budżetu na refundację
1 2 3 4 5 6=5/3
  Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)
10 445 819,00
536 777,64
536 777,64
5,14%
1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
1 597 210,00
79 622,61
79 622,61
4,99%
2 leki stosowane w chemioterapii
731 593,00
34 386,44
34 386,44
4,70%
3 Refundacja, w tym:
8 117 016,00
422 768,59
422 768,59
5,21%
3.1 refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
8 090 926,00
422 160,45
422 160,45
5,22%
3.2 refundacja cen leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
17 282,00
525,65
525,65
3,04%
3.3 refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
8 808,00
82,49
82,49
0,94%
4 Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0,00
0,00
0,00
-

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności