Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

01-06-2012

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń-kwiecień 2012 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-kwiecień 2012 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2012 rok

Wykonanie za 
(04/12)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 445 819,00

782 361,44

2 802 821,82

26,83%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

1 627 047,00

147 898,79

475 336,60

29,21%

2

leki stosowane w chemioterapii

730 468,00

50 517,83

175 780,08

24,06%

3

Refundacja, w tym:

8 088 304,00

583 944,82

2 151 705,14

26,60%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 061 995,00

582 700,45

2 147 009,65

26,63%

3.2

refundacja cen leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

17 129,00

908,41

3 765,14

21,98%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

9 180,00

335,96

930,35

10,13%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności