Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

07-05-2013

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - marzec 2013 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-marzec 2013 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2013 rok

Wykonanie za 
(03/2013)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 901 083,00

781 371,29

2 278 001,13

20,90%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 000 509,00

142 125,67

393 565,74

19,67%

2

leki stosowane w chemioterapii

672 500,00

34 187,48

94 786,46

14,09%

3

Refundacja, w tym:

8 228 074,00

605 058,14

1 789 648,93

21,75%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 191 097,00

603 147,69

1 784 978,25

21,79%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

27 532,00

1 594,69

3 783,73

13,74%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

9 445,00

315,76

886,95

9,39%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności