Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

05-05-2015

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - marzec 2015 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie  styczeń - marzec 2015 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2015 rok

Wykonanie za
(03/2015)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację     

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 901 083,00

924 436,15

2 628 151,49

24,11%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 534 263,00

180 551,85

507 515,80

20,03%

2

leki stosowane w chemioterapii

597 890,00

40 053,80

112 695,00

18,85%

3

Refundacja, w tym:

7 768 930,00

703 830,50

2 007 940,69

25,85%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

7 734 328,00

702 118,61

2 003 217,92

25,90%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

25 404,00

1 132,45

3 140,98

12,36%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

9 198,00

579,44

1 581,79

17,20%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy

 

Wszystkie aktualności