Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

09-09-2015

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - lipiec 2015 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2015 rok

Wykonanie za
(07/2015)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 901 083,00

927 008,57

6 234 539,63

57,19%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 526 372,00

218 433,26

1 274 892,43

50,46%

2

leki stosowane w chemioterapii

596 740,00

47 478,71

288 767,80

48,39%

3

Refundacja, w tym:

7 777 971,00

661 096,60

4 670 879,40

60,05%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

7 742 940,00

658 631,39

4 658 466,78

60,16%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

25 604,00

1 666,14

9 149,24

35,73%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

9 427,00

799,07

3 263,38

34,62%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy

 

 

Wszystkie aktualności