Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-11-2015

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - wrzesień 2015 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2015 rok

Wykonanie za
(09/2015)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

11 280 853,00

882 340,56

7 949 289,56

70,47%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 512 446,00

183 859,11

1 655 393,87

65,89%

2

leki stosowane w chemioterapii

566 372,00

42 488,17

373 413,32

65,93%

3

Refundacja, w tym:

8 113 190,00

655 993,28

5 920 482,37

72,97%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 087 985,00

653 990,58

5 904 602,19

73,00%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

18 278,00

1 374,54

11 338,02

62,03%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

6 927,00

628,16

4 542,16

65,57%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

88 845,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności