Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

03-12-2015

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - październik 2015 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie  styczeń - październik 2015 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2015 rok

Wykonanie za
(10/2015)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

11 280 853,00

968 599,65

8 917 889,21

79,05%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 514 623,00

219 965,62

1 875 359,49

74,58%

2

leki stosowane w chemioterapii

567 195,00

47 703,76

421 117,08

74,25%

3

Refundacja, w tym:

8 110 190,00

700 930,27

6 621 412,64

81,64%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 082 625,00

698 965,45

6 603 567,64

81,70%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

19 278,00

1 260,45

12 598,47

65,35%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

8 287,00

704,37

5 246,53

63,31%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

88 845,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy

 

 

Wszystkie aktualności