Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

11-07-2016

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - maj 2016 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - maj 2016 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2016 rok

Wykonanie za
(05/2016)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

11 504 143,00

897 751,21

4 606 057,06

40,04%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 791 945,00

209 339,24

1 029 415,29

36,87%

2

leki stosowane w chemioterapii

602 481,00

49 266,22

223 535,84

37,10%

3

Refundacja, w tym:

8 057 031,00

639 145,75

3 353 105,93

41,62%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 029 210,00

637 051,04

3 344 772,46

41,66%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

19 769,00

968,05

4 971,57

25,15%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

8 052,00

1 126,66

3 361,90

41,75%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

52 686,00

0,00

0,00

-

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności