Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

11-08-2016

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - grudzień 2015 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

 

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - grudzień 2015 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2015 rok

Wykonanie za
(12/2015)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

11 280 853,00

1 169 787,92

11 010 581,56

97,60%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 557 026,00

383 886,36

2 480 628,20

97,01%

2

leki stosowane w chemioterapii

563 776,00

69 276,56

541 988,74

96,14%

3

Refundacja, w tym:

8 160 051,00

716 625,00

7 987 964,62

97,89%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 127 853,00

714 440,41

7 966 075,21

98,01%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

21 566,00

1 276,14

14 864,64

68,93%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

10 632,00

908,45

7 024,77

66,07%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności