Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

02-09-2016

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - lipiec 2016 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - lipiec 2016 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2016 rok

Wykonanie za
(07/2016)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na reundację       

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

11 504 143,00

912 689,02

6 505 255,75

56,55%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 857 437,00

234 565,14

1 493 513,82

52,27%

2

leki stosowane w chemioterapii

604 731,00

57 377,33

329 993,65

54,57%

3

Refundacja, w tym:

8 015 329,00

620 746,55

4 681 748,28

58,41%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

7 986 791,00

619 070,99

4 669 789,36

58,47%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

19 385,00

885,62

6 966,14

35,94%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

9 153,00

789,94

4 992,78

54,55%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

26 646,00

0,00

0,00

-

 

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy

 

Wszystkie aktualności