Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-04-2017

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1536 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - luty 2017 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - luty 2017 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2017 rok

Wykonanie za
(02/2017)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

11 838 636,00

928 807,15

1 840 182,60

15,54%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 028 075,00

218 171,83

416 698,78

13,76%

2

leki stosowane w chemioterapii

647 445,00

47 714,44

90 679,26

14,01%

3

Refundacja, w tym:

8 163 116,00

662 920,88

1 332 804,56

16,33%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 132 670,00

661 234,91

1 329 342,74

16,35%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

20 414,00

832,41

1 799,60

8,82%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

10 032,00

853,56

1 662,22

16,57%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności