Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

29-06-2017

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1536 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - grudzień 2016 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - grudzień 2016 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2016 rok

Wykonanie za
(12/2016)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

11 728 729,00

1 189 380,39

11 622 856,45

99,10%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 934 063,00

391 549,64

2 907 030,02

99,08%

2

leki stosowane w chemioterapii

643 530,00

82 116,40

628 252,70

97,63%

3

Refundacja, w tym:

8 151 136,00

715 714,35

8 087 573,73

99,22%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 120 585,00

713 823,70

8 067 600,11

99,35%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

18 944,00

1 064,20

11 409,50

60,23%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

11 607,00

826,45

8 564,12

73,78%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności