Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

06-07-2017

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1536 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - maj 2017 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - maj 2017 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2017 rok

Wykonanie za
(05/2017)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

11 843 415,00

974 666,74

4 805 553,48

40,58%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 028 475,00

243 631,04

1 140 480,99

37,66%

2

leki stosowane w chemioterapii

647 045,00

51 980,27

241 625,36

37,34%

3

Refundacja, w tym:

8 167 895,00

679 055,43

3 423 447,13

41,91%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 134 459,00

677 390,13

3 415 027,17

41,98%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

20 477,00

793,67

4 326,81

21,13%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

12 959,00

871,63

4 093,15

31,59%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności