Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-10-2017

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1536 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - sierpień 2017 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - sierpień 2017 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2017 rok

Wykonanie za
(08/2017)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

11 880 415,00

983 869,72

7 769 027,51

65,39%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 093 325,00

264 498,85

1 933 356,31

62,50%

2

leki stosowane w chemioterapii

651 045,00

64 195,56

408 143,50

62,69%

3

Refundacja, w tym:

8 099 045,00

655 175,31

5 427 527,70

67,01%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 065 309,00

653 240,36

5 413 170,29

67,12%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

20 477,00

1 030,76

7 010,10

34,23%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

13 259,00

904,19

7 347,31

55,41%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

37 000,00

0,00

0,00

-

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności