Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

08-11-2017

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1536 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - wrzesień 2017 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2017 rok

Wykonanie za
(09/2017)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

12 138 255,00

1 048 717,68

8 817 745,19

72,64%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 201 243,00

310 051,27

2 243 407,58

70,08%

2

leki stosowane w chemioterapii

666 509,00

60 388,70

468 532,20

70,30%

3

Refundacja, w tym:

8 237 018,00

678 277,71

6 105 805,41

74,13%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 203 175,00

676 626,86

6 089 797,15

74,24%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

20 477,00

505,60

7 515,70

36,70%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

13 366,00

1 145,25

8 492,56

63,54%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

33 485,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności