Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

09-01-2018

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1536 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - listopad 2017 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2017 rok

Wykonanie za
(11/2017)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refyndację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

12 256 183,00

1 082 192,73

10 895 277,94

88,90%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 294 212,00

318 510,48

2 772 442,58

84,16%

2

leki stosowane w chemioterapii

675 753,00

51 737,62

572 590,58

84,73%

3

Refundacja, w tym:

8 286 218,00

711 944,63

7 550 244,78

91,12%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 251 475,00

710 218,01

7 530 870,53

91,27%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

20 477,00

865,13

9 305,24

45,44%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

14 266,00

861,49

10 069,01

70,58%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy

Wszystkie aktualności