Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

06-04-2018

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1844) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - luty 2018 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - luty 2018 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2018 rok

Wykonanie za
(02/2018)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

12 179 264,00

970 935,33

1 946 433,06

15,98%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 296 242,00

236 558,41

451 230,79

13,69%

2

leki stosowane w chemioterapii

683 143,00

47 094,07

92 785,38

13,58%

3

Refundacja, w tym:

8 187 489,00

687 282,85

1 402 416,89

17,13%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 153 978,00

685 348,48

1 398 600,85

17,15%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

20 622,00

603,65

1 563,76

7,58%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

12 889,00

1 330,72

2 252,28

17,47%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

12 390,00

0,00

0,00

-

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności