Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

08-05-2018

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1844) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - marzec 2018 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - marzec 2018 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2018 rok

Wykonanie za
(03/2018)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

12 348 142,00

1 057 823,23

3 004 256,29

24,33%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 297 242,00

236 815,60

688 046,39

20,87%

2

leki stosowane w chemioterapii

683 143,00

54 597,11

147 382,49

21,57%

3

Refundacja, w tym:

8 355 367,00

766 410,52

2 168 827,41

25,96%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 321 856,00

763 954,88

2 162 555,73

25,99%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

20 622,00

1 380,61

2 944,37

14,28%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

12 889,00

1 075,03

3 327,31

25,82%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

12 390,00

0,00

0,00

-

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności