Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

05-06-2018

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1844) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - kwiecień 2018 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - kwiecień 2018 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2018 rok

Wykonanie za
(04/2018)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

12 414 756,00

1 017 101,51

4 021 357,80

32,39%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 302 642,00

264 574,83

952 621,22

28,84%

2

leki stosowane w chemioterapii

687 133,00

56 410,19

203 792,68

29,66%

3

Refundacja, w tym:

8 416 981,00

696 116,49

2 864 943,90

34,04%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 382 720,00

694 330,27

2 856 886,00

34,08%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

20 622,00

858,57

3 802,94

18,44%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

13 639,00

927,65

4 254,96

31,20%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

8 000,00

0,00

0,00

-

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności