Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

05-07-2018

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1844) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - maj 2018 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - maj 2018 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2018 rok

Wykonanie za
(05/2018)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

12 447 771,00

1 003 719,02

5 025 076,82

40,37%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 326 562,00

269 221,57

1 221 842,79

36,73%

2

leki stosowane w chemioterapii

689 133,00

53 395,71

257 188,39

37,32%

3

Refundacja, w tym:

8 432 076,00

681 101,74

3 546 045,64

42,05%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 396 696,00

679 386,77

3 536 272,77

42,12%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

21 613,00

757,88

4 560,82

21,10%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

13 767,00

957,09

5 212,05

37,86%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności