Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-12-2018

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1844 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - październik 2018 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - październik 2018 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2018 rok

Wykonanie za
(10/2018)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

12 465 536,00

1 129 759,68

10 235 807,63

82,11%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 362 920,00

300 511,86

2 628 744,67

78,17%

2

leki stosowane w chemioterapii

694 975,00

58 196,25

550 193,59

79,17%

3

Refundacja, w tym:

8 393 641,00

771 051,57

7 056 869,37

84,07%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 356 423,00

768 877,43

7 036 624,41

84,21%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

22 830,00

948,79

8 812,54

38,60%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

14 388,00

1 225,35

11 432,42

79,46%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

14 000,00

0,00

0,00

-

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności