Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

08-01-2020

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 784) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – listopad  2019 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w tyś.

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2019 rok

Wykonanie za
(11/2019)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 555 315,00

1 152 288,40

12 015 326,48

88,64%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 990 246,00

355 037,59

3 416 692,30

85,63%

2

leki stosowane w chemioterapii

734 391,00

58 435,77

615 254,56

83,78%

3

Refundacja, w tym:

8 825 678,00

738 815,04

7 983 379,62

90,46%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 785 745,00

736 485,80

7 956 530,30

90,56%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

21 551,00

1 296,86

11 096,40

51,49%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

18 382,00

1 032,38

15 752,92

85,70%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

5 000,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności