Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

05-05-2020

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 784) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - marzec 2020 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2020 rok

Wykonanie za
(03/2020)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 922 865,00

1 328 867,42

3 564 805,90

25,60%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

4 249 437,00

385 642,74

1 019 418,63

23,99%

2

leki stosowane w chemioterapii

760 768,00

56 933,07

144 887,48

19,04%

3

Refundacja, w tym:

8 912 660,00

886 291,61

2 400 499,79

26,93%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 870 971,00

884 100,48

2 394 699,43

26,99%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

25 746,00

859,82

2 205,16

8,57%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

15 943,00

1 331,31

3 595,20

22,55%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy

 

 

Wszystkie aktualności