Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-06-2020

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 784) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – kwiecień 2020 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2020 rok

Wykonanie za
(04/2020)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 958 862,00

1 057 020,13

4 621 826,03

33,11%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

4 249 437,00

361 145,65

1 380 564,28

32,49%

2

leki stosowane w chemioterapii

760 768,00

51 016,20

195 903,68

25,75%

3

Refundacja, w tym:

8 948 657,00

644 858,28

3 045 358,07

34,03%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 906 968,00

642 699,95

3 037 399,38

34,10%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

25 746,00

878,39

3 083,55

11,98%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

15 943,00

1 279,94

4 875,14

30,58%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

                                              Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy

Wszystkie aktualności