Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

06-10-2020

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 i 1493) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U.   z 2020 r., poz. 357) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – sierpień 2020 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

 

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2020 rok

 

Wykonanie za (08/2020)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4)

13 989 434,00

1 066 443,23

8 933 950,99

63,86%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

4 344 270,00

 

357 677,76

 

2 819 952,20

 

64,91%

2

leki stosowane w chemioterapii

696 135,00

51 670,24

405 714,13

58,28%

3

Refundacja, w tym:

8 949 029,00

657 095,23

5 708 284,66

63,79%

 

 

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 907 020,00

 

655 224,26

 

5 691 214,73

 

63,90%

 

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

24 966,00

703,18

6 915,90

27,70%

 

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

17 043,00

 

1 167,79

 

10 154,03

 

59,58%

 

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

 

Wszystkie aktualności